Anbefaling om referansemetadata for det europeiske statistikksystemet

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2023/397 av 17. februar 2023 om referansemetadata og kvalitetsrapporter for det europeiske statistikksystemet, som erstatter rekommandasjon 2009/498/EF om referansemetadata for det europeiske statistikksystemet

Commission Recommendation (EU) 2023/397 of 17 February 2023 on reference metadata and quality reports for the European Statistical System, replacing Recommendation 2009/498/EC on reference metadata for the European Statistical System

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rekommandasjonen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2023/397 anbefaler medlemslandene i det europeiske statistikksystemet å sikre at deres nasjonale statistikkmyndigheter bruker konseptene som er vedtatt i den siste versjonen av den europeiske standarden for referansemetadata og kvalitetsrapporter: Single Integrated Metadata Structure (SIMS). Dette er et viktig redskap for å fremme harmoniserte beskrivelser av innhold og kvalitet i offisiell europeisk statistikk.

Det er opp til hvert medlemsland å velge den tilnærmingen som er best egnet for å sikre gjennomføring av anbefalingen. Medlemslandene oppfordres til å bruke den støtten som er tilgjengelig i det europeiske statistikksystemet i dette arbeidet.

De nasjonale statistikkmyndighetene oppfordres også til å informere EU-kommisjonen (Eurostat) om tiltakene som er gjennomført for å ta i bruk SIMS og graden av gjennomføring, innen 1. januar 2024. Deretter er det ønskelig at denne informasjonen oppdateres regelmessig.

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2023/397 erstatter rekommandasjon 2009/498/EF om referansemetadata for det europeiske statistikksystemet som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av rekommandasjonen. Rekommandasjonen er vedtatt av EU-kommisjonen. Dette er en ikke-bindende rettsakt som henstiller landene til å etterleve rettsaktens innhold. Det foreligger ingen forpliktelse til å innlemme rettsakten i EØS-avtalen, men det anbefales at dette gjøres blant annet fordi rettsaken erstatter en tidligere rekommandasjon som er innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg vurderes rekommandasjonen å være et viktig redskap for å fremme harmoniserte beskrivelser av innhold og kvalitet i offisiell europeisk statistikk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rekommandasjonen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rekommandasjonen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/397
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023H0397

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2023
Frist returnering standardskjema: 07.04.2023
Dato returnert standardskjema: 30.03.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: