Aroma - endringer i Vedlegg 1 inkl FL 05.229

Kommisjonsforordning (EU) 2023/441 av 28. februar 2023 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd til EU-listen over aromaer

Commission Regulation (EU) 2023/441 of 28 February 2023 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde in the Union list of flavourings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inkluderer aromastoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd til EU-listen over aromaer, som er Vedlegg I til fo. (EF) nr. 1334/2008.

Europakommisjonen mottok søknad om godkjenning av et nytt aromastoff, 2-hydroksy4-metoksybenzaldehyd (FL nr. 05.229), den 17. desember 2019. Aromastoffet skal brukes i de ulike næringsmidler som faller inn under næringsmiddelkategorier nevnt i Unionens liste over aromaer og kildematerialer. Søknaden ble sendt Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA/(«Myndigheten») for uttalelse.

2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd er en kjemisk komponent og et isomer av vanillin.

EFSA har vurdert sikkerheten til stoffet FL nr. 05.229 når det brukes som smakstilsetningsstoff. EFSA konkluderte med at det ikke er knyttet bekymring til inntak av stoffet (29. september 2021) under forutsetning av at stoffet er isolert fra planten Periploca sepium og at metoder og renhetskriterier som er oppgitt i søknaden ligger til grunn for sluttproduktet.

I lys av EFSAs uttalelse, om at bruken av stoffet FL nr. 05.229 som smakstilsetningsstoff ikke gir grunn for bekymring av helsen med de angitte bruksbetingelsene, og det forventes ikke å villede forbrukeren, har medlemsstatene i EU gitt aksept for at stoffet FL nr. 05.229 kan oppføres på EU-listen over aromaer i Vedlegg I til fo. (EF) nr. 1334/2008.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighetene, næringen eller for forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert stoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntak av stoffet med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om.

Utkast til rettsakten har vært hørt. Det er kommet inn ett innspill, som ikke hadde noen kommentarer.

Mattilsynet mener derfor at 2-hydroksy4-metoksybenzaldehyd (FL nr. 05.229) kan oppføres i del A i vedlegg I til Unionslista.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/441
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32023R0441

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2023
Frist returnering standardskjema: 27.04.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 219/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.03.2023
Høringsfrist: 08.05.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2023

Lenker