Biocid – Ikke-godkjenning av DBNPA PT4

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/459 av 3. mars 2023 om ikke-godkjenning av 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/459 of 2 March 2023 not approving 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 4 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. mars 2023 og ble publisert i OJ 3. mars 2023. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2023.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Ved beslutning (EU) 2023/459 besluttes det å ikke godkjenne dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) til bruk i biocidprodukter i produkttype 4. Produkttype 4 omfatter desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer.

Vurderingen av dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA), gjennomført av rapportørlandet Danmark, viste at stoffet har hormonforstyrrende egenskaper som kan ha negative effekter på mennesker og miljø (ikke-målorganismer). DBNPA oppfyller derfor kriteriene for å være en eksklusjonskandidat. Risikoen for human helse og miljø ble vurdert som akseptabel ved bruk av risikoreduserende tiltak, men gitt eksponering av mennesker og miljø for DBNPA, kan man ikke utelukke en risiko knyttet til stoffets hormonforstyrrende effekter. Søker har ikke vist at unntaksmulighetene i art 5(2) er oppfylt, noe som er et krav for å kunne godkjenne stoffer som er eksklusjonskandidater. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/459
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D0459

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2023
Frist returnering standardskjema: 18.04.2023
Dato returnert standardskjema: 18.04.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.04.2023
Høringsfrist: 26.05.2023
Frist for gjennomføring: 23.09.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 22.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.10.2023

Lenker