Biocid – Utsettelse av utløpsdato DCOIT PT8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/471 av 2. mars 2023 for utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-Diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/471 of 2 March 2023 postponing the expiry date of the approval of 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. mars 2023 og publisert i OJ 6. mars 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2023.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet 4,5-Diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT) er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes som treimpregneringsmidler. Godkjenningen utløper 30. juni 2023 for produkttype 8, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av 4,5-Dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on.

Rapportørlandet Norge har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom beslutning (EU) 2023/471 forlenges godkjenningen av 4,5-Dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. 

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/471
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D0471

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2023
Frist returnering standardskjema: 18.04.2023
Dato returnert standardskjema: 18.04.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 315/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.04.2023
Høringsfrist: 26.05.2023
Frist for gjennomføring: 09.12.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.12.2023

Lenker