Bruk av antimikrobielle legemidler på dyr eller produkter av animalsk opprinnelse eksportert fra tredjeland

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/905 av 27. februar 2023 som supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2019/6 når det gjelder anvendelsen av forbudet mot bruk av visse antimikrobielle legemidler på dyr eller produkter av animalsk opprinnelse eksportert fra tredjeland inn i unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/905 of 27 February 2023 supplementing Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries into the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 27. februar 2023 og kunngjort i EUR-Lex 4. mai 2023. Rettsakten trer i kraft 24. mai 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/905 gir regler om kontroll med bruk av antimikrobielle legemidler på dyr eller produkter av animalsk opprinnelse eksportert til EØS fra stater utenfor EØS.

Rettsakten er basert på forordning (EU) 2019/6 om veterinære legemidler. Grunnforordning, 2019/6, omhandler antimikrobiell resistens som utgjør en risiko for folkehelsen, med hensyn til utvikling av resistens for behandling av spesifikk infeksjon. Størsteparten av forbruket av antimikrobielle legemidler er relatert til matproduserende dyr. I tillegg er det økende vitenskapelig kunnskap om at bruk av antimikrobielle midler til matproduserende dyr har en betydning for antimikrobiell resistens. Bruk av antimikrobielle midler til vekstfremming eller økning av dyrenes ytelse anses ikke som god praksis i EU/EØS, og er derfor forbudt.

KOM ser det som viktig at det finnes et godt kontrollsystem for matproduserende dyr og animalske produkter som eksporteres til EØS fra stater utenfor EØS. Forordning (EU) 2019/6 art. 118 stiller opp krav mot bruk visse antimikrobielle stoffer til matproduserende dyr eller animalske produkter til konsum, det er dette som er hjemmelen for kontrollregimet som utvikles med dette utkastet til ny rettsakt om kontroll.

Rettsakten retter seg mot dyr og produkter som er listet i tolltariffen til EU, forordning (EØF) nr. 2658/87, del II avsnittene 1 til 5, 15 og 16, samt posisjonene 35.01, 35.02 og 35.04.

Reglene er videre avgrenset mot, og omfatter ikke gelatin og kollagen (inkl. råvarer av disse), høyt foredlede produkter, ville dyr og produkter av disse, insekter, frosker, snegler, reptiler, sammensatte produkter, dyr og produkter som ikke skal til konsum, transittvarer, og vareprøver/forskningsmateriale (som ikke er ment å legges ut på markedet).

I artikkel 3 er det uttrykkelig nevnt et forbud mot bruk av visse legemidler rettet mot vekst og behandling av dyr (forordning (EU) 2022/1255), når disse skal eksporteres til EØS.

Artikkel 4 dekker vilkårene for import til EØS, der dyrene/produktene må komme fra listeførte starter og følges av riktig sertifikat som bekrefter fraværet av legemidler. Listen med godkjente stater er regulert av artikkel 5, mens sertifikatet som skal brukes er regulert i artikkel 6.

Kontrollkravet som er særskilt rettet mot disse antimikrobielle legemidlene er dekket av artikkel 7. Her skal kravet om forbud mot bruk av legemidler i artikkel 3 følges opp i tråd med kontrollreglene gitt i kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625). Dette kontrollkravet vil komme i tillegg til det generelle grensekontrollkravet for dyr og animalske produkter.

Det er gitt en overgangsordning for bruken av disse reglene, der disse kontrollreglene trer i kraft 24 måneder etter at sertifikatet nevnt i artikkel 6 har kommet på plass.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i en egen norsk forskrift som gjennomfører denne forordning med importbetingelser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, men importørene av disse produktene vil ha økte kostnader med dokumentasjonen knyttet til denne kontrollen ved grensen. I tillegg vil Mattilsynet få noe økte kostnader i forbindelse med denne nye kontrollen, men denne kontrollen vil tas samtidig med den generelle grensekontrollen og begrense kostnadene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gjennomfører importbetingelser for dyr og hvilke medikamenter som har vært benyttet til behandling av disse. Dette inkluderer krav rettet mot bruk av visse medikamenter, at dyrene kommer fra listeførte stater utenfor EØS, og følges av sertifikater som bekrefter at dyrene er i samsvar med disse reglene.

God kontroll med matproduserende dyr og animalske produkter fra tredjeland er viktig for å forhindre ulovlig bruk av antimikrobielle veterinære legemidler. Dette vil være med til å sikre trygge matvarer og redusere resistensutviklingen noe som også vil bidra til mindre miljøbelastning. Antibiotikaresistente bakterier i miljøet er også en fare for folkehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/905
Basis rettsaktnr.: 2019/6
Celexnr.: 32023R0905

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2023
Frist returnering standardskjema: 07.07.2023
Dato returnert standardskjema: 19.09.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2023
Høringsfrist: 01.09.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker