Endringer i forordning om felles referansemetoder for analyser av alkoholsterke drikker og oppheving av forordning om felles analysemetoder for landbruksetanol

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/383 av 16. februar 2023 som endrer forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker og som opphever forordning (EØF) nr. 2009/92 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for analyse av landbruksetanol som brukes til fremstilling av alkoholsterke drikker, aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte cocktails av vinprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/383 of 16 February 2023 amending Regulation (EC) No 2870/2000 laying down Community reference methods for the analysis of spirit drinks, and repealing Regulation (EEC) No 2009/92 determining Community analysis methods for ethyl alcohol of agricultural origin in the preparation of spirit drinks, aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er gjeldende i EU fra 13. mars 2023 og planlegges tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter hurtigprosedyre.

Forordningen gjør endringer i forordning (EF) nr. 2870/2000 angående Fellesskapets referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker. Bakgrunnen for endringen er forordning (EU) 2022/1303, som gjør endringer i artikkel 5 om definisjonen av landbruksetanol i basisforordningen om alkoholsterke drikker, (EU) 2019/787. Endringen i artikkel 5 nødvendiggjør endringene som innføres av denne forordningen ved at det opprettes en ny artikkel 1a om fastsettelse av referansemetoder for analyser av landbruksalkohol slik dette er definert i artikkel 5 i forordning (EU) 2019/787. Referansemetoden for analyser av landbruksalkohol fremkommer av vedlegget til forordning (EU) 2023/383 og dette gjør endringer i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000. Det gjøres noen mindre tilpasninger av referansemetodene for analyse av alkoholsterke drikker slik at disse skal passe for landbruksetanol siden dette er et noe annet produkt enn alkoholsterke drikker ment til konsum. Disse tilpasningene er omtalt nærmere i fortalepunktene 5, 6 og 7, og vi viser til disse for nærmere informasjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. § 6.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akeptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2023/383
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0383

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2023
Frist returnering standardskjema: 04.04.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker