EØS-notatbasen

Flerårig koordinert kontrollprogram for plantevernmiddelrester 2024, 2025 og 2026

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/731 av 3. april 2023 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2024, 2025 og 2026 for å sikre overholdelse av øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler og for å vurdere forbrukernes eksponering for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2022/741

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/731 of 3 April 2023 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2024, 2025 and 2026 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin and repealing Implementing Regulation (EU) 2022/741

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet gjelder krav til gjennomføring av et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for årene 2024, 2025 og 2026. Kontrollprogrammet lister en rekke kombinasjoner av stoffer og produkter som skal kontrolleres i EU koordinert kontrollprogram. I vedlegg 2 punkt 5 i forordningen viser minimumsantall prøver hvert medlemsland må kontrollere av hvert produkt som inngår i EU koordinert kontrollprogram. Produktene som inngår i EU koordinert kontrollprogram er vurdert å være de viktigste næringsmidler i europeisk kosthold og det rulleres på hvilke av disse produkter som skal analyseres i 3-årige sykluser.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Forordning 396/2005 (Plantevernmiddelrestforordningen) krever deltakelse i felles koordinert kontrollprogram. Flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen på bakgrunn av faglige vurderinger fra EFSA (European Food Safety Authority). Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler.

Store EU medlemsland må kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt, men Norge vil ved foreslått tilpasningstekst som før forplikte seg til å analysere samme minimumsantall prøver som et flertall av EU-landene. Norge bidrar ved å delta i kontrollprogrammet med dokumentasjon til EFSA som gir grunnlag for å vurdere innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidlene som det spises mye av. Dette datagrunnlaget gir da et godt grunnlag for å kunne vurdere eksponering for rester av plantevernmidler for forbrukere i EU/EØS basert på innhold i viktige næringsmidler i kostholdet.

Kontrollprogrammet går ut på å analysere alle produktene i det felles koordinerte overvåkningsprogrammet. Dette innebærer at vi prøver av 12 vareslag (10 vegetabilske og 2 animalske) og minimum 12 prøver av hvert vareslag som del av EU koordinert kontrollprogram. Det rulleres på hvilke vareslag som prøvetas over tre år der dette programmet overvåker totalt 30 vegetabilske og 6 animalske produkter. Produktene er valgt ut etter hvilke produkter det konsumeres mest av i europeisk kosthold.  I tillegg er det også krav om overvåkning av plantevernmiddelrester i barnemat og økologisk mat.

 I 2024 skal det analyseres minimum 10 prøver av prosessert kornbasert barnemat, i 2025 minimum 10 prøver av annen barnemat enn kornbasert barnemat og morsmelkerstatning, og i 2026 minimum 5 prøver av morsmelkerstatning og 5 prøver av tilskuddsblandinger (follow-on formulae).

Glyfosat og glufosinat-ammonium videreføres som obligatoriske analyser for alle produkter i EU koordinert kontrollprogram (ikke barnemat) og dette kreves bruk av spesialanalyser fordi disse stoffene ikke er inkludert i multimetodene som dekker mange ulike plantevernmidler. Det vil fortsatt være kontrolleres for etylenoksid for noen utvalgte produkter i 2024, 2025 og 2026 og analyse av etylenoksid krever bruk av spesialmetoder (ekstra kostnader). Det er også flere av de andre stoffene som allerede er inkludert i EU koordinert kontrollprogram som krever bruk av spesialmetoder. Det har gradvis blitt mer og mer spesialmetoder som del av EU koordinert kontrollprogram (MACCP) og dette gir økte kostnader til denne kontrollen.

For vegetabilske prøver inkluderes følgende nye plantevernmidler som obligatoriske stoffer å analysere for i EU koordinert kontrollprogram for årene 2024, 2025 og 2026; klopyralid, kopperforbindelser, flupyradifurore, nikotin, triflumizol og zoxamid. Nikotin, klopyralid og kopperforbindelser krever bruk av spesialmetoder fordi disse ikke er mulig å analysere i de to multimetodene brukes for alle prøvene og dette vil dermed medføre økte kostnader til EU koordinert kontrollprogram.  For animalske produkter inkluderes kopperforbindelser, klormekvat og mepikvat som nye obligatoriske stoffer og disse krever også bruk av spesialmetoder (økte kostnader).

Artikkel 2 i forordningen stiller krav om at partier som prøvetas skal velges tilfeldig og at prøveuttaket inkludert krav til antall enheter skal være i tråd med direktiv 2002/63/EC. Alle prøver inkludert prøver av barnemat og økologiske prøver skal analyseres for stoffer listet i vedlegg I med analyser som oppfyller restdefinisjonene for aktive stoffer i forordning 396/2005.

Forordningen vil når den trer i kraft oppheve forordning (EU) nr. 2022/741, men kravene i forordning 2022/741 skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres i 2023. 2022/741 gjelder til 15. september 2024.

Forordningen skal gjelder fra 1. januar 2024 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Fastsettelse av forordning .../… i norsk regelverk vil skje ved at den tas inn i forskrift av 19. mai 2022 nr. 902 om offentlige kontrollprogram for plantevernmiddelrester. Forordning …/… gjelder et felles koordinert kontrollprogram for 2024, 2025 og 2026 for rester av plantevernmidler i næringsmidler. Forordning EU nr. 2022/741 som er fastsatt i samme forskrift vil samtidig oppheves, men forordning 2022/741 skal likevel fortsatt gjelde for prøver som har blitt analysert som del av det offisielle kontrollprogrammet for plantevernmiddelrester i 2023.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2024-2026. Endringene i rettsakten innebærer at flere stoffer, hvor det kreves spesialmetoder, skal analyseres.

Det har ingen vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Når flere stoffer skal analyseres med spesialmetoder, vil analysekostnadene for EUs koordinerte program øke. Dette fører til at det er mindre midler igjen til analyser knyttet til nasjonalt kontrollprogram.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert hos Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten krever at landene skal analysere for alle produktene der det er krav til (analyse av bestemte plantevernmidler for visse vareslag) som beskrevet i vedlegg a og b. Enkelte ganger er det unntak for enkelte matrikser. Noen ganger skal spesialanalyser kun brukes for bestemte vareslag der det er forventet å kunne gjenfinne dette stoffet.

Denne rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Fordi Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EUs medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, bør det utformes en tilpasningstekst som viser minimum antall prøver Norge må analysere. Norge har som mange EU-land med omtrent like mange innbyggere et minimumskrav på 12 prøver av hvert vareslag. EU landene som har flest innbyggere har et høyere minimumsantall prøver av hvert vareslag. Norge er ikke oppført på tabellen som viser minimumskrav til prøver for hvert medlemsland (siden vi ikke er EU medlem). Norge deltar i EU koordinert kontrollprogram og vi beskriver krav til antall prøver i tilpassingstekst (tabell som viser minimumsantall prøver).  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten (knyttet til tabell i vedlegg 2, punkt 5):

«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:

Minimum number of samples for Norway:

NO                                 

12

Andre opplysninger

Forslag til teknisk tilpasningstekst som er beskrevet under "Vurdering". Ved fastsettelse av denne forordningen skal forordning 2022/741 oppheves, men den skal fortsatt gjelde for prøver som analyseres i 2023. Forordningen skal gjelde fra 1. januar 2024 og vil gjelde for alle prøver som analyseres som del av EU koordinert kontrollprogram i 2024.  

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/731
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R0731

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2023
Frist returnering standardskjema: 07.04.2023
Dato returnert standardskjema: 22.09.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker