Fo. 2023/198 plantevernmiddelrester (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/198 av 30. januar 2023 som endrer vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for abamektin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/198 of 30 January 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene. Endringene i grenseverdier av denne forordningen vil gjelde i EU fra 20. august 2023.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) for abamektin som er godkjent som aktivt stoff (plantevernmiddel) i EU/EØS. Stoffet er også godkjent brukt i Norge.

I forbindelse med en tidligere revurdering av eksisterende grenseverdier (MRL) ved artikkel 12 revurdering vurderte EFSA at det manglet noe dokumentasjon for noen av MRLene.  Disse grenseverdiene ble da fastsatt som midlertidige grenseverdier med fotnoter som angir frist for å levere manglende dokumentasjon. Søker har i etterkant levert manglende dokumentasjon (confirmatory data) sammen med en søknad om å fastsette nye MRLer for abamektin i visse produkter.

For mandler, hasselnøtter, valnøtter, rips, solbær, papaya og sikori ble det ikke levert manglende dokumentasjon og disse MRLene fastsettes derfor lavere ved kvantifiseringsgrensen (LOQ) samtidig som fotnoter om manglende dokumentasjon slettes.

For kveder, mispler og japansk mispler ble det etter søkers forslag fastsatt lavere grenseverdier basert på en alternativ GAP som var vurdert av EFSA tidligere. Det fastsettes på bakgrunn av en MRL søknad grenseverdier for selleriblader, bønner med belg og erter med belg.

Det ble søkt om importtoleranse MRLer på bakgrunn av godkjent bruk av abamektin i visse produkter i USA der godkjent bruk i USA vil kunne gi rester over gjeldene EU MRL for visse produkter. På bakgrunn av EFSAs anbefaling fastsettes det grenseverdier (importtoleranse MRL)  for avokado, karse og andre spirer og skudd, vårkarse, salatsennep/rucola, spede bladvekster (inkludert Brassica-arter), andre salater og salatplanter, portulakk, fennikel og bomullsfrø.

I forbindelse med regodkjenning av abamektin som aktivt stoff etter forordning 1107/2009 har EFSA anbefalt at det fastsettes lavere akseptabelt daglig inntak (ADI) og akutt referansedose (ARfD) på bakgrunn av ny toksikologisk dokumentasjon om stoffet.  EFSA har på bakgrunn av dette revurdert enkelte grenseverdier der er bekymring for at eksisterende grenseverdier (MRL) kan medføre helserisiko for forbruker i lys av lavere toksikologiske referanseverdier (ADI og ARfD) med hjemmel i  artikkel 43.

For epler, pærer og bredbladet endiver vurderte EFSA at nåværende grenseverdier ikke er trygge for forbruker. For epler og pærer var det ingen fall-back GAP som kunne gi trygge MRLer for forbruker og det manglet dokumentasjon for GAP for bredbladete endiver. Derfor fastsettes grenseverdiene for epler, pærer og bredbladete endiver ved kvantifiseringsgrensen LOQ.

For jordbær, tomater, agurk, mandelgresskar, vårsalat, salat, kjørvel og persille vurderte EFSA ar det var uakseptabel risiko for forbruker ved nåværende grenseverdier og på bakgrunn av alternative GAPer fastsettes det lavere grenseverdier for disse produktene på bakgrunn av EFSAs anbefalinger.

For MRL for paprika/chilipepper identifiserte EFSA uakseptabel risiko for forbruker med nåværende MRL. Det fastsettes en lavere MRL er vurdert som trygg for forbruker, men fordi noe dokumentasjon mangler fastsettes denne som en midlertidig MRL.

Artikkel 2 gir en overgangsordning for produkter som er produsert i EU/EØS eller importer til EU/EØS før 20. august 2023. Nåværende grenseverdier for abamektin som er fastsatt i forordning 396/2005 fortsatt vil gjelde for disse produktene med unntak av epler, pærer, jordbær, tomater, paprika/chilipepper, agurk, squash, vårsalat, salat, bredbladete endiver, kjørvel og persille.

Artikkel 3 i forordningen angir at de nye grenseverdiene skal gjelde fra 20. august 2023 i EU. I Norge vil de nye grenseverdier gjelde enten fra samme dato som i EU forutsatt at de da er fastsatt i norsk regelverk, eller umiddelbart når forordningen tas inn i norsk regelverk om etter 20. august 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/198
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R0198

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2023
Frist returnering standardskjema: 16.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.03.2023
Høringsfrist: 21.04.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker