Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/651 av 20. mars 2023 om godkjenning av riboflavin (vitamin B2) fremstilt av Bacillus subtilis KCCM 10445 og et preparat av riboflavin fremstilt av Bacillus subtilis KCCM 10445 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/651 of 20 March 2023 concerning the authorisation of riboflavin (vitamin B2) produced by Bacillus subtilis KCCM 10445 and a preparation of riboflavin produced by Bacillus subtilis KCCM 10445 as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av riboflavin (vitamin B2) produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Bacillus subtilis (KCCM 10445) som ernæringsmessig tilsetningsstoff (vitamin) i fôr og drikkevann til alle dyr. Det er ikke detektert rester av levende celler eller rekombinant DNA i produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet er en effektiv vitamin B2-kilde i både fôr og drikkevann.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/651
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0651

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2023
Frist returnering standardskjema: 05.05.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 199/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.02.2023
Høringsfrist: 05.04.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.11.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2023

Lenker