Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/605 av 9. mars 2023 om godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6- nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-dekadienal, hepta-2,4- dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, ikke-2-enal, nona-2(trans),6(trans )-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-2-oktenal, trans-2-decenal, tr-2, tr-4-nonadienal, tr-2, tr-4-undecadienal, hex-2(trans )-enylacetat, heks-2-enylbutyrat, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalylbutyrat, linalylformiat, linalylpropionat, linalylisobutyrat, 3-metyl-2-cyklopenten-1- en, metyl-3-okso-2-pentyl-1-cyklopentylacetat, benzofenon, benzylcinnamat, etylsalisylat, 1,2-dimetoksy-4-(prop-1-enyl)-benzen, myrcen og β-ocimen som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/605 of 9 March 2023 concerning the authorisation of ethyl oleate, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-decadienal, hepta-2,4-dienal, deca-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-2-octenal, trans-2-decenal, tr-2, tr-4-nonadienal, tr-2, tr-4-undecadienal, hex-2(trans)-enyl acetate, hex-2-enyl butyrate, oct-1-en-3-one, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl butyrate, linalyl formate, linalyl propionate, linalyl isobutyrate, 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate, benzophenone, benzyl cinnamate, ethyl salicylate, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)-benzene, myrcene and β-ocimene as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av 37 kjemiske aromastoffer for bruk i fôr til alle dyr, som EFSA har vurdert som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Dette er aromastoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og nå er godkjent etter nytt regelverk. EFSA vurderer at aromastoffene er trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt ulik anbefalt størsteinnhold for ulike dyr. For 3-metyl-2-cyclopenten-1-one og metyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate er det differensiert anbefalt størsteinnhold mellom marine akvakultursystemer og landbaserte akvakultursystemer. Dette skylles EFSA sin vurdering av påvirkning på det marine miljø. Ingen av disee kjemiske aromatoffene er esensielle næringsstoffer, så begrensingen for bruk i marine akvakultursystemer er ikke forventet så skape problemer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien. Ingen av disse kjemiske aromatoffene er esensielle næringsstoffer, så begrensingen for bruk i marine akvakultursystemer er ikke forventet så skape problemer for oppdrett av laks.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/605
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0605

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2023
Frist returnering standardskjema: 05.05.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 199/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2023
Høringsfrist: 06.03.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.11.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2023

Lenker