Karbomer i kosttilskudd

Kommisjonsforordning (EU) 2023/440 av 28. februar 2023 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder bruk av karbomer i kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2023/440 of 28 February 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of carbomer in food supplements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder godkjenning av karbomer, et kryssbundet polyakrylsyrepolymer. 

Det er teknologiske behov for stoffer som øker et næringsmiddels volum uten å øke energiinnholdet og stoffer som gjør det mulig å opprettholde næringsmiddelets fysisk-kjemiske tilstand i kosttilskudd på tablettform.

Hensikten er at opptaket næringsstoffene fra kosttilskuddet skal foregå over lengre tid.  

Karbomer vil oppfylle dette behovet ved å  

·        kontrollere frigjøringen av næringsstoffer fra kosttilskuddet i kroppen (magen) 

·        produsere mindre tabletter som er lettere å svelge  

·        øke viskositeten i flytende kosttilskudd  

EFSA har vurdert karbomer og konkluderer med at det ikke inntaksproblemer, men brukerbetingelsene i disse tablettene bør bli begrenset til «typiske bruksnivåer».  

Karbomer blir ikke absorbert i tarmen og skal ikke hjelpe næringsstoffer inn i kroppen. Karbomer endrer ikke selve sammensetningen av kosttilskuddet, men mengden virkestoffer kan være mindre uten at effekten blir redusert.

Karbomer blir inkludert i unionslisten over tilsetningsstoffer fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, i kategori 17.1 og 17.2. med bruksbetingelser som er i samsvar med forslaget gitt i risikovurderingen til EFSA. Karbomer har fått E-nummer 1210, og spesifikasjonene for dette nye tilsetningsstoffet blir inkludert i forordning (EU) nr. 231/2012.   

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bruken av karbomer vil redusere mengden virkestoffer i kostilskuddet uten at effekten av virkestoffet blir lavere. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/440
Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012
Celexnr.: 32023R0440

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2023
Frist returnering standardskjema: 01.05.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 219/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.03.2023
Høringsfrist: 12.05.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 28.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2023

Lenker