ny mat - godkjenning av osteopontin fra kumelk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/463 av 3. mars 2023 om tillatelse til å bringe osteopontin fra kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/463 of 3 March 2023 authorising the placing on the market of bovine milk osteopontin as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner osteopontin fra kumelk, i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og melkebaserte drikker til småbarn.

EFSA konkluderte i en risikovurdering, vedtatt 26. januar 2022, med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksvilkår. EFSA har vurdert risiko for ny mat-ingrediensen, men ikke hvorvidt andre krav i EU-lovgivningen er oppfylt. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger må oppfylle kravene i forordning (EU) 609/2013 om næringsmidler til særskilte grupper og forordning (EU) 2016/127 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Dette innebærer blant annet at ingredienser som tilsettes morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger må være egnet for barnet («suitable»), og dette må være fastslått gjennom generelt akseptert vitenskapelig dokumentasjon. Det er virksomheter som skal omsette morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger tilsatt bovint osteopontin (eller andre frivillige ingredienser) som er ansvarlige for å dokumentere at produktene oppfyller kravet til egnethet i forordning (EU) 609/2013, artikkel 9 og forordning (EU) 2016/127, artikkel 3. Dette framgår av forordning (EU) 2016/127 fortekst nr. 6 og artikkel 3.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren i den aktuelle perioden til 26. mars 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Det er ved en fotnote presisert at godkjenningen for bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger gjelder uten at det berører («without prejudice to») kravene i forordning (EU) 609/2013 og forordning (EU) 2016/127.  Lovbestemt betegnelse skal være «osteopontin fra kumelk». Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/463
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0463

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2023
Frist returnering standardskjema: 21.04.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 227/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2023

Lenker