ny mat - godkjenning av ristede og poppede frøkjerner av Euryale ferox Salisb. (Makhana)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/652 av 20. mars 2023 om tillatelse til å bringe ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/652 of 20 March 2023 authorising the placing on the market of roasted and popped kernels from the seeds of Euryale ferox Salisb. (makhana) as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner ristede og poppede frøkjerner av Euryale ferox Salisb. (Makhana) som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland, til bruk som sådan som snacks til den generelle befolkningen. Søkeren har dokumentert at frøkjernene har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i India. 

Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen (jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (2015/2283)). Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken EFSA eller medlemsstatene har hatt innvendinger (såkalte «reasoned objections») mot godkjenningen. EFSA publiserte en teknisk rapport 5. september 2022, hvor de konkluderer med at de ikke har helsemessige bekymringer ved produktet.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Lovbestemt betegnelse er «ristede frø av Euryale ferox» eller «ristede makhana-frø (Euryale ferox). Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/652
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0652

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2023
Frist returnering standardskjema: 05.05.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 225/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2023

Lenker