REACH/XVII/CMR-stoffer i barneartikler

Restriksjonsforslag på bruk av CMR-stoffer (kategori 1A og 1B) i småbarnsartikler

Restriction proposal on the use of CMR 1A or 1B substances in childcare articles (CCA) on the basis of Article 68(2) of REACH

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Echa ber om innspill i forbindelse med utarbeidelse av rapporten ("call for comments and evidence"). Miljødirektoratet vil bidra med innspill og tilgjengelig data på småbarnsartikler og leketøy. Informasjon om denne høringen har også blitt videreformidlet på Miljødirektoratets nettside. Rapporten skal etter planen være ferdig innen utgangen av september 2023. I høringen ønsker Echa også innspill på hva som kan ansees som omfattet av begrepet småbarnsartikler, og vi kan derfor ikke utelukke endringer i definisjonen av småbarnsartikler i restriksjonsforslaget.

Restriksjonsarbeidet er i tidlig startfase og Europakommisjonen vil gjøre en vurdering av nødvendige tiltak i EU når Echas rapport er ferdigstilt. 

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen planlegger å regulere bruk av alle stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og skadelige for forplantningen (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B i småbarnsartikler. Europakommisjonen har derfor bedt det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) om å utarbeide en rapport om CMR-stoffer i småbarnsartikler, som skal brukes som grunnlag til arbeidet med restriksjonsforslaget under Reach.

Småbarnsartikler (childcare articles (CCA)) defineres foreløpig av Echa som ethvert produkt beregnet på å lette barns søvn, avslapning og hygiene, samt mating av barn eller barns suging (definisjonen fra post 51 til vedlegg XVII i Reach). Dette gjelder også produkter som er designet eller åpenbart ment til å sikre og legge til rette for trygg sitteplass, bading, skift og generell kroppspleie, mating, søvn, transport og beskyttelse av små barn (CEN TC 252). 

Restriksjonen har som mål styrke barns sikkerhet ovenfor eksponering for farlige kjemikalier, og dermed bedre beskytte barns helse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa.

De økonomiske og administrative konsekvensene av en eventuell restriksjon er ikke utredet, men vi forventer ikke større konsekvenser for norske aktører enn europeiske aktører. Dersom bedrifter som produserer, importerer eller omsetter produkter definert som småbarnsartikler fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker