Forslag til ny vaskemiddelforordning

Forslag til Europaparlament- og rådsforordning om vaske- og rengjøringsmidler som endrer forordning (EU) 2019/1020 og opphever forordning (EF) nr. 648/2004

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on detergents and surfactants, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EC) No 648/2004

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til ny vaskemiddelforordning. Forslaget behandles nå av Europaparlamentet og Rådet, og må vedtas før det trer i kraft i EU. Status for prosessen kan følges på kommisjonens sider. 

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler (vaskemiddelforordningen) har som formål å sikre fri flyt av vaske- og rengjøringsmidler i det indre markedet, samt å sikre en høy grad av beskyttelse for helse og miljø. Den stiller krav til alle typer vaske- og rengjøringsmidler som er ment å ha en rengjørende effekt, og som brukes privat eller i yrkesmessig sammenheng. Pliktene i forordningen er rettet mot produsenter og importører av vaske- og rengjøringsmidler. Blant annet er det krav til merking av innholdsstoffer og biologisk nedbrytbarhet til de overflateaktive stoffene i vaske- og rengjøringsmidler. Forordningen skal også sikre at forbrukerne får informasjon om bestanddeler, også de med allergifremkallende egenskaper, som for eksempel parfymestoffer.

Siden forordningen kom i 2004 har det vært stor utvikling i kjemikalieregelverkene og på markedet. EU-kommisjonen evaluerte derfor vaskemiddelforordningen og identifiserte flere svakheter i 2019. De viktigste punktene fra evalueringen var at vaskemiddelforordningen ikke tar høyde for ny utvikling på markedet, som mikrobielle vaske- og rengjøringsmidler og økt interesse for refillsalg. Videre ble det avdekket behov for å forenkle etiketter på vaske- og rengjøringsmidler, og å rydde opp i overlappende informasjonskrav med annet regelverk (bl.a. forordning for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)). Disse funnene viste at dagens forordning ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for mennesker og miljø, og at den hemmer det indre markedet.

EU har nå lagt fram et forslag til ny vaskemiddelforordning på bakgrunn av kommisjonens evaluering av forordningen og for å følge opp EUs kjemikaliestrategi. Kommisjonen foreslår følgende endringer:

 • Utvide definisjonen av vaskemidler til å omfatte produkter som er tilsatt mikroorganismer. Disse må følge kravene til sikkerhet og merking i vedlegg II av forordningen.
 • Innføre regler for salg via refillstasjoner og sikre tilstrekkelig informasjon for forbrukere.
 • Forenkle markedsregler ved å fjerne flere krav som har blitt overflødige
 • Innføre frivillig digital merking for noen typer informasjon.
 • Forenkle etiketter på produkter for å redusere administrative kostnader for industrien, og gjøre etikettene mer forståelige og oversiktlige for forbrukere.
 • Innføre plikt til å bruke digitale produktpass som skal vise at produktene samsvarer regelverket.
 • Mer detaljerte regler for markedstilsyn for å sikre bedre etterlevelse av regelverket.

Det er foreslått å gjøre forordningen gjeldende i EU to og et halvt år etter ikrafttredelse for å sikre nødvendig tid for implementering av produktpass og produsenters tilpasning til nytt regelverk. Det er også foreslått overgangsregler for vaske- og rengjøringsmidler som allerede er produsert i henhold til dagens regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dagens vaskemiddelforordning, (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler, er gjennomført i norsk rett ved henvisning i produktforskriften § 2-14. Dersom det nye forslaget til forordning vedtas i EU og innlemmes i EØS-avtalen, vil den gjennomføres på samme måte. Henvisningen til dagens vaskemiddelforordning vil samtidig blir opphevet.

I produktforskriften § 2-12 har Norge fastsatt grenser for innhold av fosfor i ulike typer av rengjøringsmidler. Denne påvirkes ikke av det nye forslaget, da forslaget opprettholder grenseverdiene i dagens forordning.

Forslaget vil medføre økt beskyttelse av mennesker og miljø gjennom å oppdatere eksisterende plikter som gjelder informasjon til forbrukere gjennom merking, forenkling av etiketter og mulighet for digitale etiketter. Det er positivt at forslaget bringer regelverket frem i tråd med samfunnsutviklingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet sett vurderer Miljødirektoratet at forslaget til revidert forordning er gjennomførbart, og at det ikke kommer til å medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge utover det som følger av EUs konsekvensutredning.

Overordnet vil revisjonen av forordningen styrke og harmonisere eksisterende kjemikalieregelverk, og gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. Bedrifter som vil operere på det europeiske markedet må oppfylle de krav som vedtas i EU.

EU-kommisjonen forventer at endringene som er foreslått vil føre til flere ulike fordeler, som å redusere den administrative byrden og kostnaden for industrien, og føre til mer lettleselige etiketter for vaske- og rengjøringsmidler. Samtidig har kommisjonen pekt på at endringene i regelverket vil kunne gi enkelte merkostnader for bedrifter som må etterleve det, for eksempel fordi produkter med mikroorganismer kommer til å falle inn under regelverket. I tillegg anslår de at bedriftene i gjennomsnitt vil måtte bruke fire arbeidstimer hver til å gjøre seg kjent med regelverksendringene. EU forventer ikke større negative konsekvenser for små og mellomstore bedrifter enn for de større aktørene i markedet. De forventer samtidig at de administrative besparelsene til merking mv. vil komme særlig til nytte for små og mellomstore bedrifter.

På sikt vil bedriftene få fordeler av økt konkurranseevne ved like konkurransevilkår gjennom et klart, forenklet og sammenhengende EU-regelverk. Klare kriterier og informasjonskrav til vaske- og rengjøringsprodukter med mikroorganismer og refill-salg vil bidra til bærekraftig utvikling, og samtidig ikke være til hinder for nyskaping. Det er forventet at endringene som er foreslått vil medføre små økonomiske konsekvenser for de berørte, og at det også kan føre til noen kostnadsbesparelser. Administrativt vil endringene føre til mindre byrde på grunn av et klarere og mer sammenhengende EU-regelverk.  

Sakkyndige instansers merknader

Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til revisjon av regelverket, blant annet i komiteer og arbeidsgrupper i EU-kommisjonen.

Vurdering

I all hovedsak innebærer forslaget en videreutvikling og styrking av det eksisterende regelverket for vaskemidler. Vår foreløpige vurdering er at forslaget er relevant og akseptabelt å gjennomføre i norsk rett. Enkelte henvisninger til regelverk som ikke er gjennomført i norsk rett, må vurderes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 11.07.2023
Høringsfrist: 10.10.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker