Endringsforordning til PRIIPs om modernisering av nøkkelinformasjonsdokument

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår modernisering af dokumentet med central information

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the modernisation of the key information document

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt av kommisjonen 24.5.2023.

Sammendrag av innhold

Forslaget inngår i en pakke sammen med omnibusdirektivet KOM (2023)279, som skal styrke beskyttelsen av ikke-profesjonelle investorer.  Omnibusdirektivet endrer MiFID, IDD, Solvens II, UCITS og AIFM.

Endringsforordningen innfører et nytt avsnitt i PRIIPs-dokumentene med sentral informasjon om bærekraft, med rammer i overenstemmelse med taksonomiforordningen. Videre gjennomføres det endringer som skal legge til rette for ESAP forordningen, som vil gjøre innholdet i PRIIPs dokumentene med nøkkelinformasjon tilgjengelig på en felles digital plattform. Dette innebærer å tilpasse opplysningene som skal gis i nøkkelinformasjonsdokumentet til et digitalt format. Forslaget har også nye bestemmelser som skal klargjøre omfanget for anvendelsesområde for PRIPPs-forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen endrer forordning 1284/2014 som er inntatt i EØS-avtalen, men ikke gjennomført i norsk rett.Et lovforslag for gjennomføring av PRIIPs-forordningen har vært på høring. EU har også tidligere fastsatt 3 endringsforordninger til PRIIPs-forordningen som alle er inntatt i EØS-avtalen, men ikke gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)278
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker