Forlengelse av overgangsperiode for tredjelandsreferanseverdier

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/2222 av 14. juli 2023 om forlengelse av overgangsperioden fastsatt for tredjelandsreferanseverdier i artikkel 51 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2222 of 14 July 2023 extending the transitional period laid down for third-country benchmarks in Article 51(5) of Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 26. oktober 2023. Den er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Referanseverdiforordningen regulerer blant annet bruk av finansielle referanseverdier. Forordningen etablerer et flersporet system for at referanseverdier fra administratorer utenfor EØS kan tillates brukt i EØS-området (tredjelandsreferanseverdier). Det første sporet forutsetter at EU-kommisjonen har truffet en likeverdighetsbeslutning om regelverket i det aktuelle tredjelandet. Et annet alternativ er at ESMA anerkjenner selve administratoren. Et tredje alternativ er at en administrator eller et foretak under tilsyn i EØS-området stiller seg ansvarlig for ("endorse") tredjelandsreferanseverdien. I påvente av at dette systemet skulle bli virksomt, ble det fastsatt en overgangsperiode for tredjelandsreferanseverdier som allerede var i bruk i EØS-området da forordningen ble vedtatt i 2016. I første omgang innebar overgangsordningen at disse tredjelandsreferanseverdiene kunne brukes fram til 2020. Perioden har blitt forlenget flere ganger. I kommisjonsforordning (EU) 2023/2222 blir perioden forlenget til 31. desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen må bli tatt inn i en forskrfit når den er gjort til del av EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får konsekvenser for norske aktører i den grad de bruker tredjelandsreferanserverdier.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/2222
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32023R2222

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2023
Frist returnering standardskjema: 14.11.2023
Dato returnert standardskjema: 01.11.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker