Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om finansielle markeder i Australia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2207 av 13. oktober 2023 som utfyller gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2272 om ekvivalens av finansielle markeder i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 for å ta hensyn til den seneste utviklingen i finansmarkedene i Australia

Commission Implementing Decision (EU) 2023/2207 of 13 October 2023 amending Implementing Decision (EU) 2016/2272 on the equivalence of financial markets in Australia in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council to take account of recent developments in the financial markets in Australia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU 6. november 2023. Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innelemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2207 utfyller kommisjonsbeslutning (EU) 2016/2272 i tilknytning til likeverdighetsvurdering av de finansielle markedene i Australia. Likeverdighetsvurdering sørger for at de finansielle markedene svarer til kravene til regulerte markeder som fremgår av direktiv 2014/65/EU (MiFID II) avsnitt III. Betingelsene for at tidligere kommisjonsbeslutning 2016/2272 ble vedtatt, er fremdeles oppfylt. Det innebærer at de rettslige kravene som gjelder for finansielle markeder, med tillatelse i Australia, fremdeles svarer til kravene i MiFID II. Videre er de finansielle markedene underlagt effektivt løpende tilsyn og effektiv løpende håndhevelse. 

Bakgrunnen for ekvivalensvurderingen var at et ytterligere finansielt marked, etablert i Australia, fikk tillatelse av Australian Securities and Investments Commision (ASIC) til å handle med derivater. Det innebar at et ytterligere finansielt marked i Australia oppfylte kravene til regulerte markeder etter MiFID II. Sammenholdt med at en rekke navn på de andre finansielle markedene, anført i bilaget til (EU) 2016/2272, hadde endret seg, besluttet kommisjonen å vedta en ny beslutning. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift. Det innebærer at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2023/2207
Basis rettsaktnr.: (EU) No 648/2012
Celexnr.: 32023D2207

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker