Monitorerings- og evalueringsrammeverk for Erasmus+

Delegert kommisjonsforordning (EU) av 13.9.2023 som supplerer Europaparlament- og Rådsforordning (EU) 2021/817 med bestemmelser om etableringen av et monitorerings- og evalueringsrammeverk for Erasmus+-programmet

Commission delegated regulation (EU) of 13.9.2023 supplementing Regulation (EU) 2021/817 of the European Parliament and of the Council with provisions on the establishment of a monitoring and evaluation framework for the Erasmus programme

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2023

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens forslag til forordning ble lagt frem 13.9.2023.

Sammendrag av innhold

Erasmus+-forordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2021/817) inneholder bestemmelser om monitorering, rapportering og evaluering, og forordningens vedlegg II ineholder en oversikt over indikatorer for å rapportere om måloppnåelsen i Erasmus+-programmet. Forordningen åpner for at Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter for å supplere indikatorene og bestemmelsene om monitorering og evaluering. Kommisjonen vurderer at indikatorene i vedlegg II i Erasmus+-forordningen ikke er tilstrekkelige for å monitorere og evaluere programmet. Den delegerte forordningen om evaluerings- og monitoreringsrammeverket for Erasmus+ supplerer Erasmus+-forordningen med 12 nye indikatorer som skal inngå i monitorerings- og evalueringsrammeverket for programmet. 10 av indikatorene skal måles årlig, mens to av indikatorene skal måles som dela av midtveis- og sluttevalueringen av programmet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen inneholder kun tilleggsindikatorer for monitorering og evaluering av Erasmus+-programmet og er uproblematisk for Norge. Rettsakten vurderes å være ikke EØS-relevant fordi den supplerer Erasmus+-forordningen som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Før forslaget ble lagt frem, gjennomførte Kommisjonen konsultasjoner gjennom ekspertgruppen for programmene Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorpset, der offentlige myndigheter i medlemslandene og land som er assosiert til Erasmus+ er representert. Norge ved KD deltok i konsultasjonene. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 32021R817

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker