Plantevernmidler - bentiavalikarb, avslag regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2657 av 6. november 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet bentiavalikarb i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2657 of 6 November 2023 concerning the non-renewal of the approval of the active substance benthiavalicarb, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.01.2024

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 23. november 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Bentiavalikarb har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 15. november 2024, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved vurderingen av bentiavalikarb ble det konstatert flere uheldige egenskaper. Spesielt ble det konkludert med at det aktive stoffet har kreftfremkallende potensiale. Det er også påvist hormonforstyrrende egenskaper som kan ha uheldige effekter på mennesker. 

Bentiavalikarb blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Det vil bli innvilget en avviklingsperiode for preparater som inneholder bentiavalikarb.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil innebære at plantevernmiddelet Zorvec Endavia tas bort fra det norske markedet. Den økonomiske konsekvensen av dette er, på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføring av forordningen anses forøvrig ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bentiavalikarb inngår i soppmiddelet Zorvec Endavia, som i dag er godkjent for bruk i Norge. Bruksområdet er bekjempelse av tørråte i potet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2657
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32023R2657

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2023
Frist returnering standardskjema: 14.02.2024
Dato returnert standardskjema: 08.01.2024
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker