Tildeling av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) for kontaktlinser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/2197 av 10. juli 2023 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til tildeling av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) for kontaktlinser

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2197 of 10 July 2023 amending Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council, as regards the assignment of Unique Device Identifiers for contact lenses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2023

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXX. Medisinsk utstyr

Status

Sammendrag av innhold

Gjennomføringen av denne forordningen lovendring.  

Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr gir regler om unik utstyrsidentifikasjon (UDI), et system med formål om å sikre identifikasjon og sporbarhet for utstyr. Før utstyret plasseres på markedet, skal produsenten tildele utstyret og alle høyere emballasjenivåer en UDI-kode. UDI består av en utstyrsidentifikasjonskode (UDI-DI) og en produksjonsidentifikasjonskode (UDI-PI). UDI-kodene er en viktig del av produktregistreringen i medisinsk utstyr-databasen EUDAMED.  

UDI-DI skal tildeles en spesifikk modell av utstyr og produsent. Det finnes mange ulike variasjoner av kontaktlinser, da det er mange ulike parametere som spiller inn som ulike korreksjoner og styrker. I henhold til forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr, ville alle disse variasjonene måtte tildeles egen UDI-DI. Dette ville medført et svært høyt antall registreringer i EUDAMED som ville gjort databasen uoversiktlig, og registreringsnøyaktigheten er ikke proporsjonal i henhold til kontaktlinsers risikoprofil. Det er derfor tilstrekkelig at kontaktlinser som har samme kliniske og designmessige parametere grupperes under samme UDI-DI (master UDI-DI).  

Denne delegerte kommisjonsforordningen endrer derfor reglene i forordning (EU) 2017/745, slik at det ovennevnte blir gjeldende, jf. vedlegg VI del C punkt 6.6.  

Forordningen trer i kraft fra 9. november 2025. Produsenter kan før dette tidspunktet tildele master UDI-DI i henhold til regelendringene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre endring i norsk regelverk. Denne delegerte kommisjonsforordningen endrer forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr, som er gjennomført i norsk rett i lov 9. mai 2020 nr. 37 om medisinsk utstyr. Da det i skrivende stund ikke foreligger noen derogasjonsbestemmelse i lov om medisinsk utstyr, krever gjennomføringen av denne forordningen lovendring.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene i forordningen om medisinsk utstyr kan få økonomiske konsekvenser for produsenter av kontaktlinser som allerede har implementert systemer for å følge de gjeldende krav til UDI. Denne situasjonen er forsøkt avhjulpet fra EUs side ved at endringene ikke trer i kraft før 9. november 2025, samtidig som produsentene kan starte med den nye utstyrsidentifikasjonsmetoden selv før endringen trer i kraft. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/2197
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R2197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: