Utfyllende bestemmelser til IFD om endringer i informasjon som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2526 av 17. november 2023 om endring av de gjennomførende tekniske standardene i gjennomføringsforordning (EU) 2022/389 med hensyn til innholdsfortegnelsene for de opplysninger om individuell data som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2526 of 17 November 2023 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2022/389 as regards the content lists of the information on individual data to be disclosed by competent authorities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 10. desember 2023, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Den endrer forordning (EU) 2022/389, som igjen utfyller IFD (2019/2034). Ingen av disse rettsaktene er foreløpig innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en endringsforordning til forordning (EU) 2022/389, som igjen er en utfyllende forordning til direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak (IFD, Investment Firm Directive).

Direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak fastsetter at tilsynsmyndigheten skal offentliggjøre nærmere bestemte opplysninger, blant annet årlig aggregert statistisk informasjon om sammensetning av kapital og kapitalkrav for verdipapirforetak i vedkommende stat.

Forordning (EU) 2022/389 gir nærmere regler om blant annet innholdsfortegnelsen som skal benyttes ved offentliggjøringen av opplysningene. 

Endringsforordningen fastsetter endringer i innholdsfortegnelsen som skal benyttes ved offentliggjøring av informasjon om sammensetning av kapital og kapitalkrav.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen innebærer mindre endringer i en annen forordning, som kun legger plikter på tilsynsmyndigheten. Forordningen vil ikke få nevneverdige konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Ikrafttredelsestidspunkt må vurderes tilpasset slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som forordning (EU) 2022/389 og IFD i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/2526
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2034
Celexnr.: 32023R2526

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker