Aroma - 2024/238 - endringer i vedlegg I del A avsnitt 1 næringsmiddelkategorier

Kommisjonsforordning (EU) 2024/238 av 15. januar 2024 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til introduksjon av restriksjoner om bruk av enkelte aromastoffer

COMMISSION REGULATION (EU) 2024/238 of 15 January 2024 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the introduction of restrictions on the use of certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningsendringen endrer Unionslisten over aromaer og kildekategorier, Vedlegg I. Del A, avsnitt 1, Tabell 1. Endringen går ut på å utvide næringsmiddelkategoriene med flere undergrupper av næringsmidler. 

Bakgrunnen for oppdateringen er at listen over næringsmiddelkategorier som er knyttet til bruk for aromaer ikke er vesentlig detaljert, slik som for tilsetningsstoffer. Da Unionslisten ble opprettet, var det få merknader og begrensninger til bruk av det enkelte aromastoff.

EFSA har i ettertid vurderte det som nødvendig å begrense bruken av stoffene til enkelte matvarekategorier. For lettere å kunne begrense bruken av aromastoffer ser derfor EFSA og EUs medlemsland et behov for å kunne gjøre dette ved å utvide lista med næringsmiddelkategoriene og harmonisere den med næringsmiddelkategoriene i tilsetningsstoff-forordningen (EF) 1333/2008. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten har vært hørt. Det er ikke kommet kommentarer til høringen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/238
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32024R0238

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2024
Frist returnering standardskjema: 31.01.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.10.2023
Høringsfrist: 10.12.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker