Biocid – fornyet godkjenning av propikonazol i PT8

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2596 av 21. november 2023 om fornyet godkjenning av propikonazol som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2596 of 21 November 2023 renewing the approval of propiconazole as an active substance for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 21.11.2023 og ble publisert i OJ 22.11.2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2024.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/2596 gir fornyet godkjenning av propikonazol til bruk som aktivt stoff i produkttype 8 til 30. november 2030. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler. Propikonazol er klassifisert som reprotoksisk i kategori 1B og har hormonforstyrrende effekter. Propikonazol oppfyller kravene for substitusjonskandidater i artikkel 10(1), punkt (a), (d) og (e) i forordning (EU) nr. 528/2012 og derfor bør fornyelsesperioden ikke overstige 7 år, i henhold til artikkel 10(4) i nevnte forordning. 

For godkjenning av biocidprodukter i produkttype 8 med propikonazol som aktivt stoff gjelder følgende betingelser:

 1. Produktvurderingen skal spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som er dekket av søknad om godkjenning, men ikke er adressert i risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå.
 2. I henhold til punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen inkludere en vurdering av om betingelsen oppgitt i artikkel 5(2), punkt (c), i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt.
 3. Produkter kan kun godkjennes for bruk i medlemsland hvor vilkåret fastsatt i artikkel 5(2), punkt (c), i forordning (EU) 528/2012 er oppfylt.
 4. Bruk av biocidprodukter som inneholder propikonazol skal være underlagt passende tiltak for å sikre at eksponering av mennesker, dyr og miljø for propikonazol minimeres i størst mulig grad.
 5. Produkter kan kun godkjennes for
  1. Midlertidig behandling mot sopp som misfarger treverk (bruk mot blåved ved industriell behandling)
  2. Industriell og profesjonell behandling av konstruksjonstrevirke (trevirke som brukes på en bærende måte i bygninger og konstruksjoner der tømmerets styrke er det primære hensynet, slik som skur, bjelkelag, broer, brygger, stolper, terrassebord, gjerdestolper, etc.) i bruksklasse 3 (situasjon der trevirket eller det trebaserte produktet er over bakken og utsatt for vær, spesielt regn) og bruksklasse 4 (situasjon hvor trevirket eller det trebaserte produktet er i direkte kontakt med grunnvann eller ferskvann).
  3. Industriell og profesjonell behandling av tresammenføyinger (treprodukter fra praksisen med å fysisk sammenføye trestykker, som vinduer, dører, taklys, kledning, foringsplater, dekkegulv, gjerdeskinner, etc.) i bruksklasse 2 (situasjon der trevirket eller det trebaserte produktet er under dekke og ikke utsatt for vær, spesielt regn og drevet regn, men hvor sporadisk, men ikke vedvarende, fukting kan forekomme) og bruksklasse 3.
  4. In-situ børste-, sprøyte- eller injeksjonsapplikasjoner gjennomført av profesjonelle brukere for trevirke i bruksklasse 2 og 3. In-situ sprøyteapplikasjoner er kun godkjent for innendørs bruk. 

 6. I lys av risikoene som er identifisert for bruken som vurderes, skal produktvurderingen spesielt fokusere på
  1. industrielle og profesjonelle brukere
  2. jordmiljø
  3. grunnvann

 7. Etiketter og, der de er gitt, sikkerhetsdatablad for godkjente produkter skal angi at industriell bruk skal utføres innenfor et avgrenset område eller på ugjennomtrengelig hardt underlag med barriere for å hindre avrenning, at nybehandlet tømmer skal lagres etter behandling under dekke eller på ugjennomtrengelig hardt underlag, eller begge deler, for å forhindre direkte tap til jord, kloakk eller vann og at eventuelle tap fra påføring av produktet skal samles opp for gjenbruk eller avhending.
 8. Etiketter og, der de er gitt, sikkerhetsdatablad for godkjente produkter skal indikere at for in-situ behandling utendørs skal jorden beskyttes med en plastfolie eller -brett og at eventuelle tap fra påføring av produktet skal samles inn og avhendes på trygt vis.
 9. Medlemslandenes myndigheter skal i sammendraget av produktegenskapene til et biocidprodukt som inneholder propikonazol spesifisere de relevante instruksjonene for bruk og forholdsreglene som skal indikeres på etiketten til behandlede produkter i henhold til artikkel 58(3), punkt (e), i forordning (EU) nr. 528/2012, inkludert en erklæring om at trevirke behandlet med propikonazol ikke skal brukes til å produsere møbler og lekekonstruksjoner. Forholdsregler skal også omfatte hensiktsmessige tiltak for å redusere utlekking og minimere eksponering av mennesker, dyr og miljø for propikonazol så langt det lar seg gjøre. 

For plassering av behandlede produkter som er behandlet med eller inkorporerer propikonazol på markedet gjelder følgende betingelser:

 1. Behandlede produkter som er behandlet med eller som inkorporerer propikonazol kan plasseres på markedet kun for bruk som:
  1. Trevirke behandlet for beskyttelse mot sopp som misfarger tre (industriell behandling mot blåved).
  2. Konstruksjonstrevirke for bruksklasse 3 (situasjon der trevirket eller det trebaserte produktet er over bakken og utsatt for vær, spesielt regn) og bruksklasse 4 (situasjon hvor trevirket eller det trebaserte produktet er i direkte kontakt med grunnvann eller ferskvann).
  3. Tresammenføyinger for bruksklasse 2 (situasjon der trevirket eller det trebaserte produktet er under dekke og ikke utsatt for vær, spesielt regn og drevet regn, men hvor sporadisk, men ikke vedvarende, fukting kan forekomme) og bruksklasse 3.

 2. Behandlede produkter som er behandlet med eller inkorporerer propikonazol skal ikke plasseres på markedet for produksjon av møbler eller lekekonstruksjoner.
 3. Den som er ansvarlig for å plassere et behandlet produkt som er behandlet med eller inkorporerer propikonazol på markedet skal sørge for at etiketten på det behandlede produktet inneholder informasjonen som er oppført i artikkel 58(3), andre ledd, i forordning (EU) nr. 528/2012, inkludert en erklæring om a trevirke behandlet med propikonazol ikke skal brukes til å produsere møbler og lekekonstruksjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2596
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023R2596

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2023
Frist returnering standardskjema: 25.12.2023
Dato returnert standardskjema: 25.12.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 62/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2023
Høringsfrist: 15.01.2024
Frist for gjennomføring: 16.03.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 15.03.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.04.2024

Lenker