Biocid - godkjenning av maursyre i PT 2, 3, 4 og 5

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2643 av 27. november 2023 om godkjenning av maursyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2643 of 27 November 2023 approving formic acid as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3, 4 and 5 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 27.november 2023 og ble publisert i OJ 28. november 2023.  Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2024.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2023/2643 konkluderer med godkjenning av maursyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 2, 3, 4 og 5. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr, produkttype 3 omfatter biocidprodukter til veterinærhygiene, produkttype 4 omfatter desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer og produkttype 5 omfatter desinfeksjonsmidler for drikkevann. 
 

For produkttype 2 gjelder følgende for godkjenning av biocidprodukter:

a) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som er dekket av søknad om godkjenning, men ikke er adressert i risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå.

b) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på 

i)   profesjonelle brukere

ii)  ikke-profesjonelle brukere

iii) sekundæreksponering av allmennheten og barn

For produkttype 3 gjelder følgende for godkjenning av biocidprodukter:

a) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som er dekket av søknad om godkjenning, men ikke er adressert i risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå.

b) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på profesjonelle brukere

c) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer skal det vurderes om det er behov for at det settes en ny grense for maksimalt nivå av rester (MRL) eller om det er behov for å endre eksisterende MRLer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 470/2009 eller europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 396/2005 og om eventuelle passende risikoreduserende tiltak skal iverksettes for å sikre at slike grenseverdier ikke overskrides.

For produkttype 4 gjelder følgende for godkjenning av biocidprodukter:

a) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som er dekket av søknad om godkjenning, men ikke er adressert i risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå.

b) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på profesjonelle brukere.

c) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer skal det vurderes om det er behov for at det settes en ny grense for maksimalt nivå av rester (MRL) eller om det er behov for å endre eksisterende MRLer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 470/2009 eller europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 396/2005 og om eventuelle passende risikoreduserende tiltak skal iverksettes for å sikre at slike grenseverdier ikke overskrides.

For produkttype 5 gjelder følgende for godkjenning av biocidprodukter:

a) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som er dekket av søknad om godkjenning, men ikke er adressert i risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå.

b) Produktvurderingen skal spesielt fokusere på:

i)  profesjonelle brukere

ii) miljøet: jordmiljø

c) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer skal det vurderes om det er behov for at det settes en ny grense for maksimalt nivå av rester (MRL) eller om det er behov for å endre eksisterende MRLer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 470/2009 eller europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 396/2005 og om eventuelle passende risikoreduserende tiltak skal iverksettes for å sikre at slike grenseverdier ikke overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2643
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023R2643

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2023
Frist returnering standardskjema: 25.12.2023
Dato returnert standardskjema: 25.12.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 62/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2023
Høringsfrist: 15.01.2024
Frist for gjennomføring: 16.03.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 15.03.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.04.2024

Lenker