Biocid - ikke-godkjenning av sølvzeolitt PT 4

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2648 av 27. november 2023 om ikke å godkjenne sølvzeolitt som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/2648 of 27 November 2023 not approving silver zeolite as an existing active substance for use in biocidal products of product type 4 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 27. november 2023 og ble publisert i OJ 29. november 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2024.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Beslutning (EU) 2023/2648 konkluderer med ikke-godkjenning av sølvzeolitt for bruk i produkttype 4. Produkttype 4 omfatter desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer. Begrunnelsen for å nekte godkjenning er at det ikke har blitt demonstrert tilstrekkelig effektivitet for bruken som består av inkorporering av det representative biocidproduktet i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. Det er også identifisert uakseptabel risiko for human helse ved inntak av næringsmidler som har vært i kontakt med behandlede polymerer og ingen tilstrekkelige risikoreduserende tiltak kunne identifiseres for å redusere risikoen. I tillegg er det identifisert uakseptabel risiko for spedbarn ved bruk av sølvzeolitt i materialer som brukes i vannfiltre og det er ikke godt nok demonstrert at de foreslåtte risikoreduserende tiltakene vil føre til tilstrekkelig reduksjon av risiko for spedbarn. Sølvzeolitt har også blitt vurdert etter forordning (EC) nr. 1935/2004 for bruk i materialer av plast som kommer i kontakt med næringsmidler. Forskjeller i konklusjonene av de to risikovurderingene skyldes ulike mål, datasett og metoder.

Når et biocidaktivt stoff nektes godkjenning i bestemte produkttyper, blir produkter med dette aktivstoffet i angitte produkttyper forbudt å omsette og bruke henholdsvis 12 og 18 måneder etter fastsettelsen av vedtaket. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2648
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D2648

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2023
Frist returnering standardskjema: 25.12.2023
Dato returnert standardskjema: 25.12.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 62/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2023
Høringsfrist: 15.01.2024
Frist for gjennomføring: 16.03.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 15.03.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.04.2024

Lenker