Biocid - Uenighet mht. produktet Procalx

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2630 av 27. november 2023 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av produktet Procalx i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2023/2630 of 27 November 2023 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Procalx in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 27. november 2023 og ble publisert i OJ 29. november 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2024.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2023/2630 om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx i produkttype 3 (biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)) med det biocidaktive stoffet kalsiumoksid. Et medlemsland var uenig med rapportørlandet og mente at produktet ikke er omfattet av virkeområdet til forordning (EU) nr. 528/2012. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter basert på anbefaling fra biocidproduktkomiteen. Etter avstemming i stående komite er det konkludert at produktet ikke oppfyller beskrivelsen av et biocidprodukt i produkttype 3 og at produktet derfor ikke oppfyller vilkårene for godkjenning under den produkttypen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2630
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D2630

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2023
Frist returnering standardskjema: 25.12.2023
Dato returnert standardskjema: 25.12.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 62/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2023
Høringsfrist: 15.01.2024
Frist for gjennomføring: 16.03.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 15.03.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.04.2024

Lenker