Biocid - Unionsgodkjenning av 'Lactic acid Family - Quatchem'

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1763 av 12. september 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien 'Lactic acid Family - Quatchem' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1763 of 12 September 2023 granting a Union authorisation for the biocidal product family ‘Lactic acid Family – Quatchem’ in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 12. september 2023 og ble publisert i OJ 13. september 2023. Vedtak om godkjenning av biocidproduktfamilien i Norge ble fattet 1. november 2023.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor produkter og produktfamilier kan godkjennes for hele EU/EØS uten nasjonal godkjenning i hvert land.

Forordning (EU) 2023/1763 gir unionsgodkjenning til biocidproduktfamilien Lactic acid Family - Quatchem med det aktive stoffet L-(+)-melkesyre i produkttype 3. L-(+)-melkesyre er inkludert i EUs liste over godkjente aktive stoffer referert til i artikkel 9(2) i biocidforordning 528/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer normalt ved endring i biocidforskriften, men unionsgodkjenninger tas ikke inn i forskriften (jf. biocidforskriften §3-1). Miljødirektoratet fatter vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å fatte vedtak om godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten sendes ikke på høring og tas ikke inn i norsk biocidforskrift, men det fattes vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 528/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker