Endringer i Innovasjonsfondet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/2537 av 15. september 2023 om endringer i kommisjonsforordning (EU) 2019/856 som utfyller direktiv 2003/87/EF (klimakvotedirektivet) hva gjelder Innovasjonsfondets virkemåte

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2537 of 15 September 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2019/856 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to the operation of the Innovation Fund

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.10.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Den delegerte rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 15. september 2023. Den ble publisert i EU-tidende 20. november og trådte i kraft dagen etterpå. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2023 og gjennomført i norsk rett 22. januar 2024 gjennom endringer i klimakvoteforskriften. 

Sammendrag av innhold

Klimakvotesystemet (EU ETS) er en av hjørnesteinene i EUs klimapolitikk. Kvotesystemet er regulert gjennom direktiv 2003/87/EF og en lang rekke utfyllende rettsakter.

Direktiv (EU) 2023/959 av 10. mai 2023 endrer klimakvotedirektivet. Ambisjonsnivået økes, blant annet gjennom en raskere nedtrapping av samlet antall kvoter, og det innføres kvoteplikt for maritim transport. Det gjøres også flere endringer når det gjelder Innovasjonsfondets virkeområde.

EUs innovasjonsfond støtter oppskalering og kommersialisering av ny teknologi i prosjekter som gir store utslippsreduksjoner i tråd med EUs klimamål mot 2050. Gjennom endringene i klimakvotedirektivet er det åpnet for at Innovasjonsfondet kan støtte flere typer prosjekter innenfor et bredere område av sektorer. Det spesifiseres at fondet også burde støtte oppskalering av innovative teknikker, prosesser og teknologier, med sikte på bred utrulling i hele Unionen. Videre kan Innovasjonsfondet ta i bruk tildeling av støtte gjennom budgivning basert på konkurranse.

Endringene i klimakvotedirektivet – sammen med Kommisjonens meddelelse av 1. februar 2023 hvor det blant annet står at den første konkurransemessige budrunden for produksjon av fornybart hydrogen vil lanseres under Innovasjonsfondet, samt Kommisjonens meddelelse om hydrogenbanken av 16. mars 2023 – har medført at den delegerte kommisjonsforordningen (EU) 2019/856 også måtte revideres. 

Rettsakten medfører følgende endringer i kommisjonsforordning (EU) 2019/856 om Innovasjonsfondets virkemåte:

  • Antall utlysningskategorier har gått fra to til tre. Definisjonen av småskala prosjekt omfatter nå prosjekter med samlet investeringsbudsjett under 20 000 000 EUR. Det er innført en mellom-skala utlysningskategori, mellom 20 000 000 og 100 millioner EUR, og det er introdusert en definisjon av konkurransemessig budgivning.
  • Det er også en endring i beregning av relevante kostnader, gjennom at Kommisjonen kan velge mellom to ulike beregningsmetoder for hver utlysning (kontrafaktisk scenario eller ikke). Småskalaprosjektene skal underlegges de samme kostnadsberegningsmetodene som andre prosjekter.
  • Rettsakten inneholder også noen klargjøringer og endringer som gjør at prosjektutviklingsstøtte ikke lenger er begrenset til direkte søkere av Innovasjonsfondet, men kan tilbys til alle prosjekter som møter kravene.
  • Et nytt kapittel IIb i forordningen (artikkel 13a til 13f) inneholder alle bestemmelser for organisering av konkurransemessige budprosesser for tildeling av støtte under Innovasjonsfondet. Hver prosedyre skal utformes i henhold til prinsipper for åpenhet, klarhet, gjennomsiktighet og ikke-diskriminering, med sikte på å unngå spekulativ budgivning. De viktigste økonomiske parameterne som påvirker insentivstruktur og adferd skal publiseres i tilstrekkelig god tid til å sikre effektiv konkurranse og for å sikre at de valgte prosjektene reduserer utslipp på tvers av sektorer og bidrar til å nå EUs energi- og klimamål. Det er også bestemmelser om kvalifiseringskriterier, rangering av prosjekter, kumulative virkninger, finansielle garantier m.m.
  • Det er også nye bestemmelser om informasjonsdeling, synergier med andre EU-programmerer og rapportering under Innovasjonsfondet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 12-1 om Innovasjonsfondet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene av den delegerte kommisjonsforordningen er ubetydelige. Det kan imidlertid ha negative økonomiske konsekvenser å ikke gjennomføre rettsakten, da norske prosjekter kan miste retten til å delta i utlyste konkurranser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert (skriftlig prosedyre i oktober 2023). Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten endrer en rettsakt som er innlemmet i EØS-avtalen og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2023/2537
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R2537

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.09.2023
Frist returnering standardskjema: 16.01.2024
Dato returnert standardskjema: 30.10.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 337/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 22.01.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.01.2024

Lenker