Plantevernmiddelrester fo. 2023/1719 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1719 av 8. september 2023 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stamme Ma 43, paklobutrazol og rettkjedede sommerfuglferomoner i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/1719 of 8 September 2023 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for isoxaben, metaldehyde, Metarhizium brunneum strain Ma 43, paclobutrazol and Straight Chain Lepidopteran Pheromones (SCLP) in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.   

Sammendrag av innhold

Isoksaben, metaldehyde, Metarhizium brunneum strain Ma 43, paclobutrazol og rettkjedede sommerfuglferomoner (Straight Chain Lepidopteran Pheromones SCLP) er godkjent som aktive stoffer i EU/EØS. Det er nasjonal godkjenning av bruk av plantevernmidler og per i dag av disse stoffene er det kun isoksaben og paklobutrazol (kun prydplanter) som inngår i plantevernmidler som er godkjent i Norge.  

For Metarhizium brunneum stamme Ma 43 og rettkjedede sommerfuglferomoner har det ikke tidligere vært fastsatt spesifikke MRLer tidligere og stoffene har ikke vært oppført på vedlegg IV så standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg var må gjeldene for stoffene før de ved denne forordningen oppføres på vedlegg IV som lister stoffer det er vurdert at det ikke er behov for å fastsette grenseverdier for.  

For metaldehyd, paklobutrazol og isokasaben er det søkt om grenseverdier. På bakgrunn av EFSAs vurderinger fastsettes de nye grenseverdiene det var søkt om fordi krav til dokumentasjon er oppfylt og disse ikke utgjør noen helserisko for forbruker. For metaldehyd og paklobutrazol ble det også vurdert ny dokumentasjon for stoffene som hadde blitt etterspurt ved tidligere revurdering av grenseverdiene for stoffene og det er nå vurdert at kravet til dokumentasjon for de eksisterende grenseverdier for stoffene er oppfylt.  

Metarhizium brunneum stamme Ma 43 og rettkjedete sommerfuglferomoner har blitt regodkjent som lavrisiko aktive stoffer i EU/EØS.Godkjent bruk av disse stoffene forventes ikke å gi rester i næringsmidler eller fôr som vil utgjøre noen helsefare for forbrukere. Det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for stoffene. Stoffene oppføres på vedlegg IV over stoffer som det ikke er behov for å fastsette grenseverdier for. 

Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr (EUs plantevernmiddelrestforordning 396/2005). Endringsforordninger til forordning 396/2005 fastsettes i norsk regelverk fortløpende etter at det er tatt inn i EØS regelverket. De nye grenseverdiene gjelder i EU fra 27. september 2023.  De nye grenseverdiene vil gjelde umiddelbart i Norge etter at de tas inn i EØS avtalen og fastsettes i norsk regelverk.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr (EUs plantevernmiddelrestforordning 396/2005). Endringsforordninger til forordning 396/2005 fastsettes i norsk regelverk fortløpende etter at det er tatt inn i EØS regelverket. 

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;   

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.   

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert etter nye rutiner av Spesialutvalget for matomrdået der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.   

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:   

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN   

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).  

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen. 

Fordi det ikke fastsettes noen lavere grenseverdier i denne forordningen er det ikke behov for noen overgangsordning for produkter som allerede er på markedet i forbindelse med disse endringene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1719
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R1719

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2023
Frist returnering standardskjema: 20.10.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2023
Høringsfrist: 04.12.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker