Plantevernmiddelrester fo. 2023/1753 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1753 av 11. september 2023 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for pyriproksyfen i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/1753 of 11 September 2023 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for pyriproxyfen in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.   

Sammendrag av innhold

Pyriproksyfen er godkjent som aktivt stoff i EU/EØS, men stoffet er ikke godkjent brukt i preparater på det norske markedet. Endringene gjelder revurdering av eksisterende grenseverdier for stoffet etter krav om revurdering av grenseverdier i artikkel 12 til forordning 396/2005. Grenseverdiene endres i tråd med EFSAs anbefalinger inkludert risikovurdering med tanke på forbrukernes helse og vurdering av dokumentasjon på agronomisk behov for grenseverdiene. 

Flere grenseverdier som er fastsatt ved analytisk bestemmelsesgrense LOQ fastsettes lavere fordi det er mulig å oppnå lavere grenseverdier for de offisielle EU laboratoriene. 

Nåværende grenseverdi for pyriproxyfen i bananer beholdes som en midlertidig MRL på bakgrunn av bruk i Latin-Amerika med frist for å sende inn noe manglende dokumentasjon. Etter denne fristen vil grenseverdien for bananer igjen revurderes. 

EFSA anbefalte å fastsette lavere grenseverdier (MRL) for pyriproksyfen i visse animalske produkter av som kjøtt (muskel, fett, lever og nyrer) og melk.  

Forordningen er fastsatt i EU og de nye grenseverdiene vil gjelde i EU fra 2. april 2024. 

I Norge vil de nye grenseverdiene gjelde tidligst fra samme dato som i EU. Forordningen gir en overgangsordning for produktpartier som er importert til EU/EØS eller produsert i EU/EØS før 2. april 2024 som er datoen disse grenseverdiene endres i EU.   

Merknader

Rettslige konsekvenser   

Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr (EUs plantevernmiddelrestforordning 396/2005). Endringsforordninger til forordning 396/2005 fastsettes i norsk regelverk fortløpende etter at det er tatt inn i EØS regelverket. 

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser   

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;   

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.   

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.   

Sakkyndige instansers merknader   

Rettsakten er vurdert etter nye rutiner av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.   

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:   

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN  

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).  

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1753
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R1753

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2023
Frist returnering standardskjema: 20.10.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2023
Høringsfrist: 01.12.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker