Retting av språkversjoner - SUP

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2106 av 6. oktober 2023 om rettinger av visse språkversjoner av gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/162 som fastsetter regler for anvendelse av Europaparlaments og rådsdirektiv (EU) 2019/904 med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av reduksjon i forbruket av visse engangsprodukter av plast og tiltak truffet av medlemsstatene for å oppnå reduksjon

Commission Implementing Decision (EU) 2023/2106 of 6 October 2023 correcting certain language versions of Implementing Decision (EU) 2022/162 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting on the reduction in the consumption of certain single-use plastic products and the measures taken by Member States to achieve such reduction

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.10.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Det er avklart med EFTAs overvåkningsorgan at denne typen rettsakter, dvs korrigeringer av språkversjoner, ikke trenger å gjennomføres i nasjonalt regelverk.

Sammendrag av innhold

Rettsakten korrigerer den portugisiske og den litauiske versjonen av beslutning (EU) 2022/162.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ikke rettslige konsekvenser for Norge. Rettsakten vil ikke bli gjennomført i norsk rett da rettingene kun omfatter den portugisiske og litauiske språkversjonen av den aktuelle rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2106
Basis rettsaktnr.: 2022/162
Celexnr.: 32023D2106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker