Tilsetningsstoffer til næringsmidler, korrigering av nederlandsk og italiensk språkversjon av vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1774 av 14. september 2023 om korrigering av visse språkversjoner av vedlegg II i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2023/1774 of 14 September 2023 correcting certain language versions of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.10.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter den såkalte "hurtigprosedyren".

Forordningen korrigerer en feil i oversettelsen av et begrep som er brukt i næringsmiddelkategori 17.1 i del E i unionslista over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler, i vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Feilen gjelder bare den nederlandske og italienske språkversjonen av forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Feilen i de to språkversjonene av forordningen har betydning for innholdet i den aktuelle bestemmelsen, ettersom feilen uriktig snevrer inn omfanget av produkter der det aktuelle tilsetningsstoffet kan brukes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1333/2008 er gjennomført i norsk rett i § 1 første ledd i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Underkomiteene I-IV i EFTA/EØS har bestemt at alle rettsakter som korrigerer ulike språkversjoner av rettsaker som tidligere er tatt inn i EØS-avtaleverket, skal anses som EØS-relevante, og dermed også tas inn i EØS-avtaleverket.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har imidlertid opplyst at de ikke forventer at slike rettsakter gjennomførers i nasjonal rett i EØS-/EFTA-statene og at det derfor heller ikke er nødvendig med utfylling og innsending av såkalte "Form 1", forutsatt at disse rettsaktene ikke påvirker innholdet i det aktuelle regelverket.

Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre denne forordningen i norsk rett, selv om den tas inn i EØS-avtaleverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi kan ikke se at forordningen vil kunne få administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken norske virksomheter, myndigheter eller forbrukere og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1774
Basis rettsaktnr.: 32008R1333
Celexnr.: 32023R1774

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.09.2023
Frist returnering standardskjema: 27.10.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker