Biocid – Forlengelse av utløpsdato for kobberhydroksid PT8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2386 av 29. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/2386 of 29 September 2023 postponing the expiry date of the approval of copper hydroxide for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.09.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 29. september 2023 og ble publisert i OJ 2. oktober 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 2. februar 2024.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet kobberhydroksid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes som treimpregneringsmidler. Godkjenningen utløper 31. januar 2024 for produkttype 8, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av kobberhydroksid.

Rapportørlandet Frankrike har informert Kommisjonen om at de må gjennomføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Beslutning (EU) 2023/2386 forlenger utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid til bruk som aktivt stoff i produkttype 8 til 31. juli 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2386
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D2386

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2023
Frist returnering standardskjema: 16.11.2023
Dato returnert standardskjema: 16.11.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 15/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 27.09.2023
Høringsfrist: 26.10.2023
Frist for gjennomføring: 03.02.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 02.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2024

Lenker