Biocid – Forlengelse av utløpsdato for sulfurylfluorid PT8, 18

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2101 av 28. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttypene 8 og 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/2101 of 28 September 2023 postponing the expiry date of the approval of sulfuryl fluoride for use in biocidal products of product-types 8 and 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.09.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 28. september 2023 og ble publisert i OJ 29. september 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 2. februar 2024.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet sulfurylfluorid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler og produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenningen utløper 31. desember 2023, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av sulfurylfluorid. Beslutning (EU) 2023/2101 forlenger utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk som aktivt stoff i produkttype 8 og 18 fra 31. desember 2023 til 31. desember 2024. Bakgrunnen er at raportørlandet må gjøre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2101
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D2101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2023
Frist returnering standardskjema: 16.11.2023
Dato returnert standardskjema: 16.11.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 15/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 27.09.2023
Høringsfrist: 26.10.2023
Frist for gjennomføring: 03.02.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 02.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2024

Lenker