Biocider - Forlengelse av utløpsdato for alfakloralose PT 14

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2378 av 28. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2023/2378 of 28 September 2023 postponing the expiry date of the approval of alphachloralose for use in biocidal products of product type 14 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.09.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 28. september 2023 og ble publisert i OJ 3. oktober 2023. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 2. februar 2024.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet alfakloralose er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes som rottegift (skadedyrbekjempelse). Godkjenningen utløper 31. desember 2023 for produkttype 14, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av alfakloralose.

Rapportørlandet Polen har informert Kommisjonen om at evalueringen er forsinket på grunn av et behov for å vurdere tilleggsdata om referansespesifikasjonen og potensielle kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske, hormonforstyrrende og persistente, bioakkumulerende og toksiske egenskaper til det aktive stoffet og derfor ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Beslutning (EU) 2023/2378 forlenger utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk som aktivt stoff i produkttype 14 til 30. juni 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2378
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32023D2378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2023
Frist returnering standardskjema: 16.11.2023
Dato returnert standardskjema: 16.11.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 15/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 27.09.2023
Høringsfrist: 26.10.2023
Frist for gjennomføring: 03.02.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 02.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2024

Lenker