Interkalibrering fase IV

Kommisjonsbeslutning (EU) 2024/721 av 27. februar 2024 som, i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, etablerer verdiene for medlemslandenes klassifiseringssystemer som et resultat av interkalibreringen, og som opphever beslutning 2018/229/EU

Commision Decision (EU) 2024/721 of 27 February 2024 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Commission Decision (EU) 2018/229

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Europakommisjonen utarbeidet et forslag til kommisjonsbeslutning om interkalibrerte metoder for økologisk tilstand under vanndirektivet. Forslaget har vært til gjennomsyn og innspill i den europeiske arbeidsgruppa for økologisk tilstand under vannforskriften (ECOSTAT), der Norge deltar sammen med medlemslandene i EU og Island. Den foreslåtte kommisjonsbeslutningen ble vedtatt i vedtakskomiteen for vanndirektivet, The Regulatory Comittee under WFD, 25.09.2023. Kommisjonsbeslutning 2024/721/EU ble endelig vedtatt 27. februar 2024.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2024/721/EU er en oppfølging av vanndirektivet og erstatter tidligere rettsakt om interkalibrerte verdier (2018/229/EU). 

Det er et krav i vanndirektivet om at alle land som har felles vanntyper, skal interkalibrere grenseverdier mellom tilstandsklassene svært god og god tilstand, og mellom god og moderat tilstand, for alle kvalietselementer. For noen kvalitetselementer blir tilstanden uttrykt ved hjelp av flere parametere. 

Interkalibreringsarbeidet har pågått gjennom flere år under vanndirektivets Common Implementation Strategy. Det er etablert egne geografiske grupper, der landene har samarbeidet om indekser og klassegrenser for utvalgte vanntyper som de har felles med sine naboland. Norge har i hovedsak samarbeidet med Sverige og Storbritannia, men også med Danmark, Finland og Irland.

Kommisjonsbeslutningen krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er hjemlet i Europaparlaments og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet), spesielt punkt 1.4.1(ix) i vedlegg V til direktivet. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Kommisjonsbeslutning 2024/721/EU opphever og erstatter kommisjonsbeslutning 2018/229/EU som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX og gjennomført i vannforskriften.

De interkalibrerte grenseverdiene er tatt inn i vedlegg Va til vannforskriften og inkludert i det norske klassifiseringssystemet, se veileder 02/2013 – revidert 2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Kommisjonsbeslutningen krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge. 

For Norge innebærer rettsakten en endring i parameter for følgende kvalitetselement: 

Kvalitetselement

Vanntype

Parameter/index

Endring

Fisk

Store elver

European Fish Index 

Ny parameter med grenseverdier

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006), og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Rettsakten griper ikke vesentlig inn i norsk handlefrihet (gruppe 2).

Sakkyndige instansers merknader

Interkalibrering av grenseverdier for parametere av betydning for Norge foretas i samarbeid med Havforskningsinstituttet, NIVA og NINA, og i dialog med EU-Kommisjonen og EU-medlemsland. I arbeidet knyttet til kvalitetselementet fisk i store elver har NINA deltatt.

Posisjonsnotatet er ikke forelagt spesialutvalget for behandling siden eventuelle endringer i norsk regelverk anses som minimale/tekniske/uproblematiske. 

Vurdering

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett er ikke problematisk for Norge. Norge har gjennom flere år deltatt i interkalibreringsarbeidet, og dette har bidratt til at indekser og klassegrenser er tilpasset norske forhold. For de vanntypene som bare finnes i Norge, fastsetter vi verdiene selv, i samsvar med de generelle definisjonene for tilstandsklassene i vannforskriften.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og er vurderet av KLD som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/721
Basis rettsaktnr.: 2000/0060
Celexnr.: 32024D0721

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2024
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: