Miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) vurderinger

Europaparlaments - og rådsforordning om gjennomsiktighet og integritet i forbindelse med miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) vurderingskriterier

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er på forslagsstadiet i EU og vil ikke tre i kraft i norsk rett før rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Markedet for ESG-vurderinger forventes å fortsette sin vekst i kommende år. Veksten henger sammen med skiftende karakter av risiko for virksomheter, økt investorbevissthet rundt konsekvensene av disse risikoene og vekst i investeringsprodukter som søker å oppnå visse bærekraftsmål. EU har siden 2018 lagt frem en omfattende lovgivning rundt bærekraftig finans og foreliggende kommisjonsforslag utgjør en del av EU-kommisjonens fornyede strategi for bærekraftig finans som ble vedtatt i juli 2021. Kommisjonsforslaget har som mål å forbedre kvaliteten på informasjon om ESG-rangeringer, ved (i) å forbedre gjennomsiktigheten av ESG-ratingegenskaper og -metoder, og ved (ii) å sikre økt klarhet i virksomheten til ESG-ratingleverandører og forebygging av risikoer for interessekonflikter på ESG-ratingleverandørers nivå. Slik vil investorer og andre aktører i finansmarkedet være i stand til å ta veloverveide belsutninger med hensyn til ESG-relaterte risikoer, virkninger og muligheter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får konsekvenser for norske foretak dersom de ønsker å utøve aktiviteter som faller innunder forordningen. De må da søke om tillatelse. Siden tilsynsansvaret trolig legges til EFTAs overvåkingsorgan, får forordningen ingen omfattende konsekvenser for norske myndigheter. Forordningen etablerer visse samarbeidsordninger mellom ESMA og nasjonale myndigheter som må innføres for EFTAs overvåkingsorgan og norske myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner forslaget relevant og akseptabelt.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert forslaget som relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)314
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker