AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: retting av svensk språkversjon

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/382 av 18. oktober 2023 om retting av svensk språkversjon av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/382 of 18 October 2023 correcting the Swedish language version of Delegated Regulation (EU) No 231/2013 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2024

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Reglene er vedtatt og er i kraft i EU.  Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Utkast til EØS-beslutning er oversendt EU 18. mars 2024. 

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder retting av svensk språkversjon av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 av 18. oktober 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn. Andre språkversjoner av forordningen påvirkes ikke. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen forventes ikke å få rettslige konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. 

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/382
Basis rettsaktnr.: (eu) 2011/61
Celexnr.: 32024R0382

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2024
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker