Fo. 2024/246 plantevernmiddelrester (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2024/246 av 16. januar 2024 som endrer vedlegg IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende Pythium oligandrum strain M1, Trichoderma atroviride strain AGR2 and Trichoderma atroviride strain AT10

Commission Regulation (EU) 2024/246 of 16 January 2024 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Pythium oligandrum strain M1, Trichoderma atroviride strain AGR2 and Trichoderma atroviride strain AT10

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.02.2024

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier for de aktive stoffene Pythium oligandrum strain M1, Trichoderma atroviride strain AGR2 og Trichoderma atroviride strain AT10. Alle stoffene er godkjent som aktive (virksomme) stoffer i EU/EØS. Trichoderma atroviride strain AGR2 og Trichoderma atroviride strain AT10 er ikke godkjent brukt i Norge. Fire preparater som inneholder Pythium oligandrum strain M1 er nå godkjent brukt i Norge. Tre av preparatene er ikke søkt regodkjent og er derfor under avvikling og kun tillatt brukt til og med 30. april 2024. Polyversum er søkt regodkjent og er derfor tillatt solgt og brukt etter denne datoen.  

The European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert at disse er lite giftige og ikke sykdomsfremkallende og dermed konkludert med at bruk av disse plantevernmidlene ikke vil å medføre noen helsefare for forbruker. Disse aktive stoffene oppføres i vedlegg IV som listefører stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette MRL-er for.

Disse plantevernmidlene er godkjent i EU, og det er vurdert at det ikke er behov for å fastsette grenseverdier. Vedlegg IV lister stoffer der det er vurdert at det ikke er behov for å fastsette noen grenseverdier grunnet lav giftighet. Stoffene oppføres permanent i vedlegg IV i forordning (EF) nr. 396/2005 fordi EFSA konkludert med at det ikke er behov for å fastsette grenseverdier for disse stoffene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I vurderingene for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRL-er for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil det bli vurdert om produktene utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlaget for fastsettelse av grenseverdier.

Det er kriterier for oppføring av stoffer på vedlegg IV (EU-veiledningsdokument): Som en forutsetning for oppføring på vedlegget skal det være dokumentert at stoffet er lite giftig og for mikrobiologiske plantevernmidler at de ikke er sykdomsfremkallen for mennesker.

Detaljer om endringene i MRL finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRL-ene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA-vurderingene støtter de nye MRL-ene som er fastsatt i denne forordningen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/246
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32024R0246

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2023
Frist returnering standardskjema: 09.02.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.03.2024
Høringsfrist: 15.04.2024
Frist for gjennomføring:

Lenker