OCR - oppdatering av krav ved innførsel av dyr og produkter til konsum (2023/2652) – endring av 2022/2292

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/2652 av 15. september 2023 om endring og retting av delegerte forordning (EU) 2022/2292 med hensyn til krav ved innførsel til Unionen av honning, kjøtt, høyt foredlede produkter, gelatinkapsler, fiskeriprodukter og krav til den private attesteringen, og endring av delegerte forordning (EU) 2021/630 hva angår den private attesteringen for sammensatte produkter som er unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2652 of 15 September 2023 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2022/2292 with regard to requirements for the entry into the Union of honey, meat, highly refined products, gelatine capsules, fishery products and requirements for private attestation and amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards private attestation requirements for composite products exempted from official controls at border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2024

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2024

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen 15. september 2023, kunngjort i Official Journal 28. november 2023 og trådte i kraft i EU 18. desember 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer innholdet og retter opp noen feil i forordning (EU) 2022/2292. Grunnrettsakten, forordning (EU) 2022/2292, regulerer kravene til listeføring av stater utenfor EØS som er godkjent til å importere bestemte produkter og matproduserende dyr til EU/EØS ved at de anses til å oppfylle hygienekravene eller andre krav gitt av EU, og dermed oppfyller kravet til trygge næringsmidler. Reglene i grunnrettsakten supplerer de generelle importreglene som er gitt i kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625) og annet underliggende regelverk vedrørende importkontroll.

Denne endringsrettsakten gjør en rekke endringer og presiseringer for å klargjøre innholdet i regelverket (forordning (EU) 2022/2292).

Første endring dekker art. 2 som gir definisjoner på honning og apikultur-produkter. Dette vil gi en bedre forståelse av hva som omfattes av dette regelverket.

Neste endring dekker art. 5 (2) fjerde kulepunkt der produktet "fiskeri produkter fra viltfanget fisk" tas inn i listen over produkter som ikke skal omfattes av reglene i art. 6 til 12. Årsaken til dette er at det er allerede garantert at disse produktene oppfyller importkravene til slike produkter, slik at kravene i art. 6-12 ikke trengs å etterleves.

I løpet av de siste årene har det blitt avdekket svindel med honning og apikultur-produkter som gjør at KOM ønsker å spisse regelverket. For å sikre at disse produktene blir kontrollert legges det til varenummer på produktene som er omfattet av denne rettsakten og som må komme fra en godkjent virksomhet, art. 13(1). Det finnes ingen slik liste i dag, men denne endringen vil gi en hjemmel for etableringen av en slik liste.

Art. 15 endres for å presisere at råmaterialet for kjøttprodukter også kan komme fra medlemsstater innen EØS.

Videre endres art. 21 for å presisere at kravet om sertifikat også gjelder for levende dyr ment til mat. Art. 21 (1) (f) endres for å klargjøre unntaket fra kravene i artikkelen, herunder at begrepet "processed meat" endres til "meat products" ettersom det ikke finnes en klar definisjon av dette begrepet. Dette gjøres også i art. 22 (1).

Art. 21 (3) gir et unntak for gelatinkapsler, der det nå presiseres at dette unntaket omfatter både fylte og tomme kapsler.

Regelen om bruken av private attester, der noen sammensatte produkter med lav risiko slipper unna med en enklere dokumentasjon, er justert. Her i art. 22 (2) gir man et ytterligere unntak for produkter omfattet av art. 20 (4), der disse på grunn av sin lave risiko ikke trenger å følges av denne private attesten helt frem til de legges ut på markedet.

Videre gjøres det redaksjonelle endringer i regelverkshenvisningene i art. 14 (d) og (e), art. 22 (1) (c), og vedlegg I, del II, avsnitt C, punkt 2 (a).

Rettsakten gjør også en redaksjonell endring til forordning (EU) 2021/630 art. 3 (2) for å tilpasse dette regelverket til de endringene som ellers er gjort i denne endringsrettsakten.

Det er videre gitt en overgangsordning for de nye honning og apikultur-produktene i art. 13 som ikke er omfattet av den gamle teksten i forordningen. Overgangsordningen varer i tolv måneder fra den datoen endringsrettsakten trer i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å endre rettsakten som gjennomfører forordning (EU) 2022/2292 i norsk rett, forskrift 27. desember 2023 nr. 2337 om offentlig kontroll – utfyllende bestemmelser om krav til import – forordning (EU) 2022/2292.

Rettsakten, forordning (EU) 2023/2652, må høres og arbeidet med å utarbeide høringsdokumenter er i gang.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten kan medføre økte kostnader for næringen og Mattilsynet i forbindelse med kontrollen av honning og apikultur-produkter, men denne kontrollen går særlig på dokumentkontroll, med et innslag av økt fysisk kontroll med tilhørende kostnader.

Ellers vurderes det at forenkling og avklaringen vil forenkle kontrollen av produktene som er omfattet av forordning (EU) 2022/2292.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp endringer til forordning (EU) 2022/2292. Endringsrettsakten forenkler og presiserer flere elementer, som vil bidra til å gjøre regelverket mer tilgjengelig.

Styrkingen av kravene knyttet til honning og apikultur-produkter er nødvendig for å fange opp svindelen som er knyttet til disse produktene, selv om dette vil gi økte kostnader ved importen av disse produktene.

De redaksjonelle endringene som gjøres er naturlige justeringer og vil forenkle forståelsen av regelverket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2652
Basis rettsaktnr.: 2022/2292
Celexnr.: 32023R2652

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2023
Frist returnering standardskjema: 12.01.2024
Dato returnert standardskjema: 14.03.2024
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker