Ny liste over forsvarsrelaterte produkt

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2023/277 av 5. oktober 2022 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til ajourføring av listen over forsvarsrelaterte varer i samsvar med den ajourførte versjonen av Den europeiske unions felles liste over militært utstyr av 21. februar 2022

Commission Delegated Directive (EU) 2023/277 of 5 October 2022 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the updating of the list of defence-related products in line with the updated Common Military List of the European Union of 21 February 2022

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2024

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Samandrag av innhald  

Føremålet med rettsakta er å oppdatering av ICT-direktivet (2009/43/EC) i tråd med oppdatering av Common Military List of the European Union av 21. februar 2022. EU si liste over forsvarsmateriell vert innarbeida i norsk rett gjennom Vedlegg I Liste I – forsvarsrelaterte varer til forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718 (eksportkontrollforskriften). ICT-direktivet er elles innarbeida i eksportkontrollforskriften kapittel 3 og 4. Endringsdirektivet medfører ingen substansendringar i ICT-direktivet, ei heller i norsk rett.  

Eksportkontrollforskriften utgjer det operative heimelsverktøyet for Utanriksdepartementet si gjennomføring av eksportkontroll, herunder ramma for lisensplikt. Eksportkontrollforskriften sine vedlegg I og II omfattar kontrollister for lisenspliktige varer og teknologi. Kontrollistene er eit resultat av forhandlingar i dei multilaterale eksportkontrollregimene Noreg er medlem av. På bakgrunn av forhandlingane i dei multilaterale eksportkontrollregimene, set EU saman to kontrollister: Liste I (forsvarsrelaterte varer) og Liste II (fleirbruksvarer). Når EU kjem med nye varelister, oppdaterer ein eksportkontrollforskriften rutinemessig. Dette skjer kvart år i samband med EU si oppdatering. Siste oppdatering av Common Military List of the European Union var 21. februar 2022. Oppdateringa skjer rutinemessig som følgje av endringar vedteke i Wassenaar-samarbeidet, normalt ein gong per år. Desse endringane fører til at eksportkontrollforskriften må oppdaterast iht. Vedtak i det nemnte Wassenaar-samarbeidet.  

Merknadar

Gjeldande norsk lovgjeving 

ICT-direktivet er EØS-relevant og innarbeida i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718. Lista over forsvarsrelaterte produkt er innarbeida som vedlegg til forskriften. 

Rettslege konsekvensar 

Lista over forsvarsrealterte produkt må takast inn som nytt vedlegg I til forskrift som nemnt over når nye oppdateringar kjem frå EU.  

Økonomiske og administrative konsekvensar 

Rettsakta får ingen økonomiske konsekvensar i Noreg for private. 

Rettsakta får ingen konsekvensar i Noreg for offentlege myndigheiter. 

Sakkyndige instansar sine merknadar 

Rettsakta følgjer hurtigprosedyren og vert ikkje handsama i Spesialutvalet for handelsforenklingar. Utanriksdepartementet finn retteakta EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/277
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023L0277

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker