Endring av minstesatser for profesjonsansvarsforsikring samt minstekrav til finansiell kapasitet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/896 av 5. desember 2023 vedrørende endring av Europaparlamentets og rådets direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som justerer grunnbeløpene i euro for prodesjonsansvarsforsikring og for finansiell kapasitet til forsikrings-, gjenforsikrings- og aksessoriske forsikringsformidlere

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2024/896 of 5 December 2023 amending Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council as regards the regulatory technical standards adapting the base amounts in euro for professional indemnity insurance and for financial capacity of insurance, reinsurance and ancillary insurance intermediaries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2024

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet / Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/896 trer i kraft i EU 9. oktober 2024. Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/896 endrer direktiv (EU) 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) med hensyn til minstekrav til profesjonsansvarsforsikring og minstekrav til finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere.

Det følger av artikkel 10(7) i direktiv 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) at summene for profesjonsansvarsforsikring og minstekravet for finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere skal konsumprisindekseres. Fra 1. januar 2018 til 31. desember 2022 steg den europeiske konsumprisindeksen med 20,32 %. På bakgrunn av dette gjør delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/986 endring i artikkel 10(4) i (EU) 2016797 (forsikringsdistribusjonsdirektivet). Endringen er at profesjonsansvarsforsikringen nå minst skal dekke 1 564 610 euro per krav og minst 2 315 610 euro per år for alle krav. Videre gjør delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/986 endring i artikkel 10(6) annet ledd bokstav b i (EU) 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) ved at minstekravet for finansiell kapasitet økes til EUR 23 480.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Delegert kommisjonsforordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift til lov om forsikringsformidling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/896
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/97
Celexnr.: 32024R0896

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2024
Frist returnering standardskjema: 29.05.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2024
Høringsfrist: 07.06.2024
Frist for gjennomføring: 09.10.2024

Lenker