Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1061 av 10. april 2024 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til sikker datautveksling av samsvarssertifikatet i elektronisk format og lesetilgang til samsvarssertifikatet, og endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/133

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1061 of 10 April 2024 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards the secure exchange of data of the certificate of conformity in electronic format and read-only access to the certificate of conformity, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/133

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2024

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt den 10. april 2024 og kommer til anvendelse i EU med virkning fra 5. juli 2024. 

Forordningen vil bli sendt på nasjonal høring i mai 2024.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2024/1061 av 10. april 2024 omhandler sikker datautveksling av samsvarssertifikater i elektronisk format og leseradgang til samsvarssertifikat. Forordning utfyller og endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/133 om anvendelse av Europaparlaments- og Rådets forordning (EU) 2018/858. 

Forordning 2024/1061 inneholder krav for å sikre god dataflyt mellom medlemslandene når det gjelder informasjon knyttet til samsvarssertifikater for kjøretøy for bruk på veg. Nasjonale adgangspunkter til det europeiske informasjonssystemet for kjøretøy og førerkort (Eucaris), skal legge til rette for at kjøretøyprodusentene kan laste opp elektroniske signerte samsvarssertifikater til en sikker webløsning. Signaturene skal valideres og bekreftes av respektive nasjonale adgangspunkter. Bruken av webløsningen skal være sporbar gjennom logging. Det er bestemt at noen utvalgte medlemsland skal legge til rette for lagring av elektroniske samsvarssertifikater. Lagringstiden er i dag tenkt å være på 10 år.  

Videre inneholder forordningen krav til bruk av en kjøretøyspesifikk entydig identifikator. Ved opplastning av elektronisk samsvarssertifikat skal denne kobles mot kjøretøyets understellsnummer («VIN»).  

Krav om signatur fra kjøretøyprodusent ved opplastning av samsvarssertifikat, i kombinasjon med bruk av understellsnummer, bidrar til å bedre kvaliteten på dataene som deles gjennom IT-løsningen Eucaris. Forordningen gjør det lettere å korrigere og oppdatere endringer i samsvarssertifikater og bidrar til å sikre korrekt dataflyt mellom medlemslandene. Tidligere problemstilling etter forordningen 2021/133, knyttet til utvikling av mekanismer for å kvalitetssikre informasjonen som kommer fra produsentene, avhjelpes betraktelig når informasjonen kommer fra kjente kilder.  

Forordningen fastsetter også at godkjenningsmyndigheten i medlemslandene skal gjøre samsvarssertifikatene tilgjengelig i lesbart format gjennom en webløsning. Offentligheten skal få anledning til å gjøre søk på understellsnummer, på et hvilket som helst kjøretøy i EU, og få lesertilgang til validerte elektroniske samsvarssertifikater. 

Videre endres gjennomføringsforordning (EU) 2021/133 med virkning fra 1. mai 2024. Formålet med endringen er å fastsette og tydeliggjøre at produsenter av særlige klasser av kjøretøy og kjøretøytyper, som fremstilles i små serier, er fritatt fra de krav som følger av gjennomføringsforordningen knyttet til dataformat for samsvarssertifikatet og overføringsløsning mot Eucaris. For produsenter av små serier vil det være tilstrekkelig å stille en elektronisk utgave av samsvarssertifikatet til rådighet for godkjenningsmyndigheten med enkle grep.  

Merknader
EU-hjemmel

Forordning (EU) 2024/1061 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Rettsaktene som berøres/endres, hhv. 2018/858 og 2021/133, er begge implementert i Bilforskriften 2022. Forordning 2024/1061 vil derfor bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge utsteder ikke EU-typegodkjenninger, og er derfor ikke forpliktet til å etablere en løsning for signering, verifisering og opplastning av elektroniske samsvarssertifikater, slik situasjonen er i dag. 

Etter forordningen skal Statens vegvesen som godkjenningsmyndighet utvikle en webløsning for visning av samsvarssertifikater på tvers av medlemslandene. Ettersom det kun skal legges til rette for lesertilgang i Norge, vil ikke forordningen medføre store økonomiske kostander. Noe administrativt arbeid knyttet til utvikling av webløsning og vedlikehold må påregnes. 

Utover dette antas implementeringen av forordningen å ha ingen/begrensede økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter eller næringsliv/private.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EFTA's hurtigprosedyre (fast-track) og blir derfor ikke forelagt noe Spesialutvalg til vurdering. 

Vurdering

Statens vegvesen vurderer at rettsakten er relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/1061
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32024R1061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.12.2023
Frist returnering standardskjema: 31.01.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: