Biocid – Forlengelse av utløpsdato for aluminiumfosfid PT 14 og 18

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/732 av 28. februar 2024 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i biocidprodukter av produkttype 14 of 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2024/732 of 28 February 2024 postponing the expiry date of the approval of aluminium phosphide for use in biocidal products of product-types 14 and 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2024

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 28. februar 2024 og ble publisert i OJ 1. mars 2024. 

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet aluminiumfosfid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 og 18. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes for bekjempelse av gnagere og produkttype 18 omfatter produkter som benyttes som insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenningen utløper 31. juli 2024 for produkttype 14 og 18, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av aluminiumfosfid.

Rapportørlandet Tyskland har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Beslutning (EU) 2924/732 forlenger utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk som aktivt stoff i produkttype 14 og 18 til 31. januar 2026. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/732
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32024D0732

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.03.2024
Høringsfrist: 10.05.2024
Frist for gjennomføring:

Lenker