Europeiske foreninger - bruk av informasjonssystem for det indre marked (IMI) og digital portal for informasjon om det indre marked

Forordning om endringer i forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) 2018/1724 om bruk av informasjonssystem for det indre marked og digital portal for informasjon om det indre marked, for europeiske foreninger

Proposal for a regulation amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) 2018/1724 as regards the use of the Internal Market Information System and the Single Digital Gateway for the purposes of certain requirements laid down by Directive (EU) .../... of the European Parliament and of the Council on European cross-border associations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2024

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i EUs institusjoner. 

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la 5. september 2023 frem forslag til mindre endringer i to ordninger for utveksling av informasjon i EØS. Endringene har sammenheng med at Europakommisjonen har lagt frem forslag til innføring av en ny sammenslutningsform: europeiske foreninger. Endringene består i at offentlige myndigheter i EØS-statene skal kunne utveksle informasjon i forbindelse med for eksempel registrering av europeiske foreninger. I tillegg utvides gjeldende EØS-regler om at personer og bedrifter skal ha krav på at noen typer informasjon og offentlige tjenester tilbys digitalt, til også å gjelde for europeiske foreninger.   

Beskrivelse

Informasjonssystem for det indre marked (IMI) benyttes til å utveksle informasjon mellom offentlige myndigheter i EØS-statene. Det foreslås en endring i forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked (IMI-forordningen), slik at offentlige myndigheter også kan utveksle informasjon i forbindelse med registrering av europeiske foreninger mv. Endringen består i at det tas inn en henvisning til direktiv om europeiske foreninger i vedlegg til IMI-forordningen. 

EØS-avtalen inneholder regler om at personer og bedrifter har krav på tilgang til informasjon, og gjennomføring av visse offentlige tjenester, digitalt (digital portal for informasjon om det indre marked). Det foreslås en mindre justering i forordning (EU) 2018/1724 om opprettelse av en felles digital portal for å gi tilgang til opplysninger, prosedyrer og støtte- og problemløsingstjenester (SDG-forordningen), slik at også europeiske ideelle foreninger vil ha krav på slik informasjon og slike tjenester. Endringen består i at forordningens virkeområde utvides fra å gjelde for personer og bedrifter, til også å gjelde for juridiske personer som ikke utøver næringsvirksomhet, jf. forslag til endringer i artikkel 1, 2 og 14 i, og i vedlegg I til, fororodning (EU) 2018/1724. Europeiske foreninger er juridiske personer, og utøver ikke næringsvirksomhet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

IMI-forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 15. desember 2015 nr. 1729 om gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked og om opphevelse av kommisjonsbeslutning 2008/49/EF. 

SDG-forordningen skal gjennomføres i norsk rett i forskrift. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har sendt forslag til forskrift om gjennomføring av forordningen på offentlig høring. Høringsfrist var 13. mars 2024. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil trolig ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for myndigheter og private. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslaget til endringsforordning er EØS-relevant og akseptabelt. IMI-forordningen og SDG-forordningen er allerede innlemmet i EØs-avtalen. Eventuell innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen bør vurderes i sammenheng med innlemmelse av direktiv om europeiske foreninger, som for tiden er til behandling i EUs institusjoner. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2023)515
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker