Forordning om stater som anses å gjennomføre CORSIA for utslipp i 2023

Kommisjonsforordning (EU) 2024/622 av 22. februar 2024 med liste over stater som anses å gjennomføre CORSIA etter direktiv 2003/87/EU (EUs klimakvotedirektiv) for utslipp i 2023

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/622 of 22 February 2024 on the list of States which are considered to be applying CORSIA for the purposes of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council for emissions in 2023

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2024

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 22. februar 2024 og publisert i EUs Official Journal 23. februar 2024. 

Rettsakten er til vurdering i EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

I juni 2018 vedtok FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) å innføre et markedsbasert virkemiddel for å begrense utslippene av CO2 fra internasjonal luftfart. På engelsk kalles dette virkemiddelet "Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation", som forkortes CORSIA. Mekanismen startet opp i 2021 med en frivillig fase.

EU har valgt å implementere CORSIA gjennom direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv) og Norge har på tilsvarende måte valgt å ta inn mekanismen i klimakvoteloven. I 2019 kom de første reglene gjennom en forordning som supplerte EUs klimakvotedirektiv med krav til overvåking, rapportering og verifikasjon av utslipp for CORSIA (forordning (EU) 2019/1603). En mer fullstendig implementering av mekanismen ble gjort i 2023 gjennom endringsdirektiv 2023/958 om endringer for luftfart i EUs klimakvotedirektiv. Det ble der tatt inn krav til rapportering også for flygninger mellom to tredjeland som anses å delta i CORSIA, krav til kompensasjon for økte utslipp, krav til utslippsenheter, med mer. Direktiv 2023/958 er tatt inn i EØS-avtalen og implementeres i norsk rett gjennom klimakvoteloven og klimakvoteforskriften.

Hovedinnhold

Forordning (EU) 2024/622 med en liste av stater som anses å delta i CORSIA beskriver hvilke tredjeland som er med i CORSIA og dermed hvilke flygninger det skal rapporteres utslipp fra og som kan gi grunnlag for krav om kompensasjon. Med tredjeland menes land utenom EØS-land, Sveits og Storbritannia. Listen er basert på stater som har notifisert til ICAO-sekretariatet at de har til hensikt å delta i CORSIA i 2023. ICAO sekretariatet publiserer en årlig liste over land som har notifisert. Listen over stater i denne forordningen skal derfor oppdateres årlig av EU-kommisjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten forventes gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i en ny paragraf i klimakvoteforskriftens kapittel 11.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ingen direkte økonomiske og administrative konsekvenser av denne forordningen. Dersom flere land melder fra til ICAO at de vil delta i CORSIA, vil de komme på listen for senere år, noe om kan medføre økonomiske konsekvenser for luftfartøysoperatører omfattet av CORSIA på sikt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og er følgelig ikke forelagt Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. 

Vurdering

EUs klimakvotedirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakter gitt med hjemmel i kvotedirektivet anses i utgangspunktet som EØS-relevante.

Forordningen er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/622
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32024R0622

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2024
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker