Økodesign, frivillig avtale kompl dekodere

Frivillig avtale under økodesigndirektivet, Komplekse dekoderbokser (Lot 18)...

Voluntary Agreement under the Ecodesign Directive, Complex set-top boxes (Lot 18)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til frivillig avtale er fremlagt av industrien og utarbeidet på bakgrunn av en kravforberedende studie av produktgruppen, som ble utført i 2007-2008.

Forslaget er p.t. i intern høring i EU-kommisjonen. 25 firmaer forventes å underskrive avtalen. De utgjør til sammen en tilstrekkelig stor andel til at avtalen kan få virkning.

Det siste møtet i styrekomiteen for den frivillige avtalen var 30. november 2011. Styrekomiteen består av representanter for underskrivere i bransjen, EU-kommisjonen, EUs medlemsland, EFTA/EØS-land og NGO-er.

EU-kommisjonen behandler et forslag om en frivillig avtale under økodesigndirektivet vedrørende komplekse dekoderbokser (også kalt komplekse digitale mottakere). Avtalen har vært gjeldende siden 2010, men er ennå ikke akseptert som en avtale under økodesigndirektivet, som kan gjelde i stedet for lovgivning.

Komplekse dekoderbokser kan motta tv-signaler og konvertere tv-signaler fra digitalt signal til analogt signal. De kan dekode krypteringer som brukes i forbindelse med signaler fra betal-tv, og de kan løpende oppdateres av tv-tilbyderen.

Økodesigndirektivet (2009/125/EC) gir mulighet for at en bransje kan fremlegge et forslag til en frivillig avtale om forbedring av deres produkters miljømessige egenskaper. Hvis kravene er ambisiøse nok, og flertallet av produsentene og leverandørene til det europeiske markedet er med i avtalen, kan avtalen erstatte økodesignregler. Bransjen forplikter seg til å føre kontroll med at avtalen overholdes.

Økodesignkrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total  energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Følgende produkter er omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:

Komplekse dekoderbokser til betal-tv, som kan oppdateres fortløpende av brukerens tv-tilbyder - herunder bokser:

Med ekstra mottaker (tuner)

Med innebygd harddiskstasjon til opptak og avspilling av programmer

Som kan dekode HD-signaler (signaler i High Definition-kvalitet)

Følgende produkter er ikke omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:

Produkter med annen primærfunksjon enn å motta tv-signaler er ikke omfattet av avtalen. Eksempler angitt i avtalen er:

Datamaskiner utstyrt med digital tv-mottaker eller såkalt tv-kort

Spillkonsoller med digital tv-mottaker

Digitale mottakere med opptaksfunksjon basert på flyttbare medier som VHS, DVD, Blu-ray Disc eller lignende

Digitale tv-er med innebygd mottaker

Eksterne utganger i digitale mottakere i datamaskiner (f.eks. USB)

Enkle dekoderbokser til gratis tv-signaler (ettersom disse er omfattet av økodesignkrav for denne produktgruppen)

Forslag til økodesignkrav i den frivillige avtalen

Alle produkter omfattet av avtalen:

Krav til produktenes energieffektivitet innføres i to trinn.

Det stilles krav til produktets årlige energibruk beregnet på bakgrunn av et definert tidsrom. Dette kravet skjerpes i trinn 2.

I trinn 2 innføres ytterligere krav om automatisk "power down" til et lavt standbyforbruk etter angitt tid.

Produktene skal dessuten overholde kravene i den tverrgående standby-forordningen (2008/1275/EF).

Kravene tar høyde for at produkter med ekstra funksjoner, f.eks. tuner, kan ha en høyere energibruk.

Krav om produktinformasjon til brukeren, som oppfordrer til energieffektiv atferd ved bruk av produktet, herunder opplysninger om produktets energiforbruk.

Kravene om energieffektivitet foreslås gjennomført i 2 trinn. Første trinn foreslås å ha virkning fra 1. juli 2010, og andre trinn foreslås å ha virkning fra 1. juli 2013.

Merknader

Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader

Ingen bemerkninger

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Et utestående før avtalen kan godkjennes av EU-kommisjonen er kravet til produktenes energiforbruk i standbytilstand. Forslaget inneholder i sin nåværende form krav som er mindre ambisiøse enn standby-forordningens krav (2008/1275/EF), som også gjelder komplekse dekoderbokser.

Andre opplysninger

Lenke til forslaget til frivillig avtale:

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av forslaget til frivillig avtale, fremlagt av industrien 2. september 2011.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: