Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/ 1095 av 6. juli 2016 om godkjenningen av sinkacetat dihydrat, vannfri sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat heptahydrat, sinksulfat monohydrat, sinkchelat av aminosyrehydrat, sinkchelat av av proteinhydrolysater, sinkchelat av glycinhydrat (fast form) og sinkchelat av glycinhydrat (flytende) som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter og som endrer forordningene (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og gjennomføringsforordningene (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1095 of 6. July 2016 concerning the authorisation of Zinc acetate dihydrate, Zinc chloride anhydrous, Zinc oxide, Zinc sulphate heptahydrate, Zinc sulphate monohydrate, Zinc chelate of amino acids hydrate, Zinc chelate of protein hydrolysates, Zinc chelate of glycin hydrate (solid) and Zinc chelate of glycin hyrdrate (liquid) as feed additives for all animal species and amneding Regulations (EC) No 1334/2003, (EC) No 479/2006, (EU) No 335/2010 and Implementing Regulations (EU) No 991/2012 and (EU) No 636/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om re-godkjenning av sju ulike sinkpreparater som fôrtilsetningsstoff. De er klassifisert i kategorien  Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food Safety Authority, EFSA, har i sin vurdering av søknadene, konkludert med at grensene for størsteinnhold av sink i fôr bør reduseres. Det har i hovedsak miljømessige årsaker, og særlig som avrenning i husdyrtette områder med intensiv fjørfe- og svinekjøttproduksjon, der husdyrgjødsel blir brukt på jordene. Det ble søkt om å kunne tilsette sinkpreparatene til drikkevann, men det er både EFSA i sin risikovurdering, Kommisjonen og medlemslandene imot. Størsteinnhold i fiskefôr enerelt er redusert til 150 mg Zn/kg fullfôr, mens for laksefisk er størsteinnhold noe høyere på 180 mg Zn/kg fullfôr. Grenseverdien for sink i fôr til andre dyrearter er redusert til 120 mg/kg fullfôr, med noen untakk. F. eks er den uendret på 150 mg Zn/kg fullfôr til avlspurker og smågris. Alle preparatene skal blandes i fôret i form av premiks. Det er tatt inn nye standrardsformuleringer om brukertrygghet, som ivaretar de som håndterer stoffet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Blir forslaget til rettsakt fastsatt, vil det medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange ulike sinkpreparater vil fortsatt være godkjent til alle dyrearter, slik at virksomhetene har gode valgmuligheter. Tilsetning til drikkevann har ikke vært en problemstilling i Norge, så at det ikke blir tillatt er greit nok.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Mattilsynet fikk en vurdering av EFSAs foreslåtte grenseverdier for største tillatte innhold av sink i fôr fra Veterinærinstituttet til landdyr og NIFES til akvatiske dyr. Disse ble oversendt Kommisjonen og medlemsstatene til første diskusjon av saken i PAFF. For landdyrfôr er de foreslåtte nivåene akseptable. For fisk argumenterte vi for å beholde dagens grenseverdi på 200 mg sink/kg fullfôr, men fikk ikke gjennomslag for det. Kompromisset som ble valgt, 180 mg sink/kg fullfôr som største tillatte innhold, og som bare gjelder laksefisk, er et minimum. For andre fiskearter ble kompromisset 150 mg sink/kg, og det er også et lavt nivå, men til å leve med. Mattilsynet vil arbeide for å skaffe mer dokumentasjon om fiskens sinkbehov, for å kunne forhindre at grensene blir senket ytterligere ved en ny vurdering av dem.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)1095
Rettsaktnr.: 1095/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1095

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 223/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.06.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker