Status for tiltak i handlingsplan mot radikalisering

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert juni 2014. Departementet har gjort opp status for tiltakene etter ett år.

Det er nå ett år siden handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert. Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet, hvor mange sektorer er involvert. I tillegg til Statsministerens kontor, er hele ni departementer involvert i arbeidet med oppfølgingen av planen.

Handlingsplanen er dynamisk. Det vil si at eksisterende tiltak skal kunne justeres og at nye tiltak skal utarbeides – i takt med utviklingen på feltet og endringer i trusselbildet. De 30 opprinnelige tiltakene er allerede supplert med flere.

Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

Nye tiltak

Dialogmøter

I oktober 2014 sendte statsminister Erna Solberg brev til 23 av landets ordførere. I brevet oppfordret statsministeren kommunene til å arrangere lokale dialogmøter med tema forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Flere kommuner har tatt oppfordringen og arrangert slike møter.

Europeiske nettverk

For få dager siden, 4. og 5. juni, arrangerte Norge én av de ti regionale oppfølgingskonferansene etter President Obamas toppmøte om forebygging av voldelig ekstremisme i Washington i februar i år.

Dag én rettet seg mot europeisk ungdom og sivilt samfunn og fokuserte på deres bidrag og rolle i forebyggingsarbeidet. Dag to rettet seg mot personer på myndighetsnivå. Tema som ble diskutert var blant annet styrking av det lokale forebyggingsarbeidet mot voldelig ekstremisme, forskning og informasjonsutveksling om faktorer som kan føre til voldelig ekstremisme, rehabilitering og reintegrering i samfunnet og såkalte counter narratives.

Flere konkrete europeiske leveranser fra disse to konferansedagene skal bringes videre til det oppfølgende globale toppmøtet i New York, som avholdes i september. Blant annet ble det etablert et nettbasert ungdomsnettverk.

I tillegg møttes representanter fra flere europeiske byer for å diskutere etableringen av et nettverk av «Sterke byer» (Strong Cities) som aktivt vil prioritere tiltak mot radikalisering. Målet er at begge disse nettverkene skal utvides til å bli globale.

Det skal dessuten lages en sammenfatning av erfaringer og konkrete anbefalinger for samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter i det forebyggende arbeidet. Generalsekretæren i FN lanserer til høsten en ny handlingsplan for forebygging av voldelig ekstremisme. Rådene som ble utarbeidet i Oslo i forbindelse med konferansen skal spilles inn til dette arbeidet.

Nye forskningsprosjekter

JD vil utlyse to nye forskningsprosjekter, henholdsvis Forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier og Utviklingstrekk og forebyggingsstrategier knyttet til høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge. Som kunnskapsoppsummeringen under tiltak 1 peker på, er dette to tema hvor vi mangler oppdatert kunnskap.

Nytt forskningssenter 

Regjeringen er opptatt av å finne gode tiltak for å forebygge terrorisme og spredning av høyreekstremisme. Den vil derfor styrke forskningen på dette området, blant annet gjennom å opprette et senter for forskning på høyreekstremisme og lignende fagfelt. Forskningen bør sees i sammenheng med annen relevant forskning på for eksempel ekstremisme, radikalisering, terrorisme og hatkriminalitet. Bevilgningen vil fra og med 2016 utgjøre 10 millioner kroner årlig. Pengene skal forvaltes av Norges forskningsråd.

Nye tilskuddsordninger 

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2015 å bevilge 10 millioner kroner til en tilskuddsordning til kommunene. Midlene skal gå til konkrete prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Nå ser vi et særlig behov for kunnskap om utvikling og gjennomføring av gode exit- og mentorordninger rettet mot returnerte eller potensielle fremmedkrigere, men ordningen skal være åpen for arbeid mot alle former for ekstremisme. Prosjektene som mottar tilskudd skal evalueres, slik at erfaringene kan deles og komme andre kommuner til gode. Disse erfaringene vil bli svært nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan.

Regjeringen mener at sivilsamfunnets og ungdommens rolle i forebyggingsarbeidet er svært viktig, og har derfor også foreslått å bevilge 7,5 mill. kroner til en tilskuddsordning under BLD der kommuner kan søke om økonomisk støtte til lokal forebygging i samarbeid med frivillige aktører.

Fredrikstad kommune søkte i januar 2015 om midler til utvikling av lokalt forebyggingsarbeid, og ble tildelt 1,15 mill. kroner i støtte til arbeidet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Tønsberg kommune har nylig blitt tildelt 780 000 kroner fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til pilotarbeid/utvikling av exit-strategier som sikrer samarbeid og regional koordinering i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Internasjonale prosjekter 

Regjeringen vil neste år bruke 100 mill. kroner på internasjonale prosjekter som skal forhindre voldelig ekstremisme i de områder av verden som er allermest utsatt.

Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme